Modern Education Standards and Information Technologies

DedicatedTucson avatar
DedicatedTucson
·

Start Quiz

Study Flashcards

14 Questions

Яка тема освіти розглядається в документі?

Впровадження нових стандартів здобуття освіти

Які основні проблеми зазначені в документі?

Конфлікт інтересів між установами освіти

Яка роль інформаційних технологій у навчальному процесі за документом?

Покращення доступу до якісної освіти

Що є головною метою впровадження нових стандартів здобуття освіти за документом?

Забезпечення вищого рівня конкурентоспроможності студентів

Що вивчає наука мікробіологія?

Закономірності життя та розвитку мікроорганізмів

На скільки основних груп поділяється мікробіологія за зазначеним текстом?

7

Яку галузь медичної мікробіології вивчає наука про бактерії?

Бактеріологію

З чим знаходиться у тісному зв’язку мікробіологія за зазначеним текстом?

Іншими науками

Що вивчає наука про імунологію?

Механізми захисту організму від патогенних та не патогенних агентів

Що вивчає наука про мікологію?

Патогенні для людини гриби

Що вивчає наука про протозоологію?

Патогенні одноклітинні організми

Хто почав читання курсу мікробіології у Московському університеті у 1892 році?

Р.Н.Габричевський

Де була організована перша кафедра мікробіології в Росії?

Петербурзький жіночий медичний інститут

Чим сприяло прискоренню розвитку медичної мікробіології у другій половині XX століття?

Використання радіоактивних ізотопів, хроматографії, спектроскопії, люмінесцентної мікроскопії

Study Notes

Освіта

 • Тема освіти розглядається в документі у контексті впровадження нових стандартів здобуття освіти.

Проблеми в освіті

 • Основні проблеми, зазначені в документі, стосуються недоліків у навчальному процесі.

Роль інформаційних технологій

 • Інформаційні технології відіграють важливу роль у навчальному процесі, згідно з документом.

Мета впровадження нових стандартів

 • Головна мета впровадження нових стандартів здобуття освіти – покращити якість освіти.

Мікробіологія

 • Мікробіологія вивчає мікроорганізми, такі як бактерії, віруси, гриби та інших.
 • Мікробіологія поділяється на кілька основних груп, згідно з текстом.
 • Мікробіологія тісно пов’язана з імунологією, протозоологією та мікологією.

Галузі мікробіології

 • Медична мікробіологія вивчає бактерії.
 • Мікробіологія тісно пов’язана з медициною.

Історія мікробіології

 • У 1892 році почав читання курсу мікробіології у Московському університеті.
 • Перша кафедра мікробіології в Росії була організована у Москві.

Розвиток медичної мікробіології

 • Прискоренню розвитку медичної мікробіології у другій половині XX століття сприяло впровадження нових технологій.

This quiz explores the theme of modern education standards and their relationship with information technologies. It discusses the main problems addressed in the document and the primary goal of implementing new educational standards according to the document.

Make Your Own Quizzes and Flashcards

Convert your notes into interactive study material.

Get started for free
Use Quizgecko on...
Browser
Browser