Microeconomics Chapter 1: The 10 Principles of Economics A. Definition of Economics

RighteousUnity avatar
RighteousUnity
·

Start Quiz

Study Flashcards

32 Questions

Wat bestudeert de economie volgens de definitie in de tekst?

Wat is het economisch probleem volgens de tekst?

Wat is de betekenis van 'Oikonomos', het Griekse woord waar 'economie' van afgeleid is?

Waarom ontstaan er spanningen in de maatschappij volgens de tekst?

Wat representeren de beslissingen die het economisch probleem vormen?

Waarom wordt er een parallel getrokken tussen economie en huishoudkunde?

Wat zijn de drie soorten productiefactoren in de economie?

Wat is de definitie van 'opportuniteitskosten'?

Wat betekent het wanneer mensen 'denken in de marge'?

Waarom kan handel in ieders belang zijn volgens de tekst?

Wat is een kenmerk van een markteconomie?

Wat is de rol van de overheid in een markteconomie?

Wat wordt bedoeld met 'de economische activiteit'?

Wat bestudeert micro-economie?

'Maatschappelijke fenomenen onderzoeken' verwijst naar welk aspect van economisch onderzoek volgens de tekst?

'Rationele mensen denken in de marge'. Wat wordt er bedoeld met 'marginale kosten'?

Wat is het fundamentele economische probleem volgens de tekst?

Wat wordt bedoeld met 'denken in de marge' volgens de tekst?

Waarom kunnen mensen niet al hun behoeften vervullen volgens de tekst?

Wat wordt bedoeld met het 'economisch probleem' volgens de tekst?

Wat is de rol van de overheid in een markteconomie volgens de tekst?

Wat vertegenwoordigen de drie vragen waarmee elke samenleving wordt geconfronteerd volgens de tekst?

Wat wordt bedoeld met 'marginale kosten'?

Wat is de definitie van 'opportuniteitskosten'?

Wat betekent het wanneer mensen 'denken in de marge'?

'Maatschappelijke fenomenen onderzoeken' verwijst naar welk aspect van economisch onderzoek volgens de tekst?

Waarom ontstaan er spanningen in de maatschappij volgens de tekst?

'Rationele mensen denken in de marge'. Wat wordt er bedoeld met 'marginale kosten'?

'Handel kan in ieders belang zijn'. Waarom kan handel in ieders belang zijn volgens de tekst?

'Wat is de rol van de overheid in een markteconomie?' Volgens de tekst:

'Wat bestudeert micro-economie?' Volgens de definitie in de tekst:

'Wat bestudeert de economie volgens de definitie in de tekst?'

Description

This quiz covers the definition of economics, including its relationship to human behavior, scarce resources, and alternative uses. It delves into the Greek origin of the word 'economy' and its parallel to household management.

Make Your Own Quiz

Transform your notes into a shareable quiz, with AI.

Get started for free

More Quizzes Like This

GDP Quiz
10 questions
GDP Quiz
PromisedAwareness avatar
PromisedAwareness
The Business Cycle Quiz
0 questions
The Business Cycle Quiz
WellEducatedMountain avatar
WellEducatedMountain
Computing GDP and Its Definition
5 questions
Computing GDP and Its Definition
ExcitingGreatWallOfChina avatar
ExcitingGreatWallOfChina
Use Quizgecko on...
Browser
Browser