Methods of Decision Making in Management

ProficientMagnolia avatar
ProficientMagnolia
·

Start Quiz

Study Flashcards

43 Questions

Čo je informácia?

Správa, ktorá bola spracovaná do podoby užitočnej pre príjemcu a slúži ako podklad pre rozhodovanie

Aký je účel informačného systému?

Zabezpečiť dostatok relevantných, správnych a presných informácií v potrebných termínoch a v požadovanej forme na prípravu rozhodnutí

Čo zahŕňa informačný proces?

Zber a triedenie informácií

Ako možno definovať informačný systém?

Súbor usporiadaných prvkov a vzťahov, ktoré tvoria usporiadaný celok a podporujú správne rozhodnutia

Aké sú základné funkcie informačného systému organizácie?

Monitorovanie sledovaných objektov a procesov, zber a triedenie informácií, spracúvanie a hodnotenie informácií, distribúcia a prezentácia informácií, indexovanie a uchovávanie informácií

Ako možno kvantitatívne vyjadriť informáciu?

Ako vzťah, ktorý znižuje neistotu v nejakej situácii

Aký je hlavný dôvod, prečo sa systémy ERP presúvajú do cloudu?

Zabezpečenie vyššej dostupnosti, bezpečnosti a flexibilitu.

Ktorá oblasť je zahrnutá do systému manažérstva bezpečnosti informácií (SMIB)?

Rozhodovací proces v organizácii.

Čo je cieľom rozhodovacieho procesu?

Identifikovať a analyzovať problém, stanoviť možné alternatívy riešenia a vybrať najvýhodnejší spôsob riešenia problému.

Čo je potrebné posúdiť podľa určitých charakteristík rozhodovacieho procesu?

Kvalitu rozhodovania.

Čo môže byť bariérou efektívneho rozhodovania?

Negatívne skupinové vplyvy a stres.

Aký je hlavný cieľ metódy brainstormingu?

Produkovať nové kreatívne námety a možné riešenia.

Na čom je založená Delfská technika?

Na písomnej ankete so zúčastnením niekoľkých expertov.

Čo je podstatou metódy kritickej cesty - CPM (Critical Path Method)?

Identifikácia kritických činností projektu a určenie kritickej cesty s najdlhším celkovým trvaním.

Z čoho vychádzajú heuristické metódy rozhodovania?

Aká je podstata analýzy STEEP?

Hodnotenie širšieho vonkajšieho prostredia

Na čo sa zameriava Porterov model piatich síl?

Analyzovanie konkurenčného prostredia

Čo znamená skratka MBO vo vzťahu k strategickému manažmentu?

Riadenie podľa cieľov

Aký je hlavný účel SWOT analýzy?

Identifikácia silných a slabých stránok organizácie

Aká je úloha taktiky voči stratégii v rámci strategického manažmentu?

Podriadenie sa stratégii a uskutočňovanie sa v jej záujme

Čo je definované ako účinok neistoty na dosahovanie stanovených cieľov podľa normy STN ISO 31000:2019?

Riziko

Aký je hlavný účel Rozhodovacieho stromu pri rozhodovaní v manažmente?

Využitie grafu a matematických postupov na určenie optimálneho variantu riešenia

Čo je cieľom analyzovať pomocou metód a techník analýzy vonkajšieho prostredia vo strategickom manažmente?

Vonkajšie prostredie, kde organizácia pôsobí

Aký je účel hodnotenia a kontroly stratégie vo frameworku strategického manažmentu?

"Ex post" hodnotenie finančných výsledkov organizácie

"GE (General Electric) portfóliová matica" patrí do kategórie:

"Metódy a techniky kombinujúce analýzy vonkajšieho a vnútorného prostredia"

Aký je hlavný cieľ analýzy zdrojov podniku?

Hľadať konkurenčné výhody na strane zdrojov podniku

Čím sa zaoberá analýza VRIO?

Hľadaním konkurenčných výhod na strane zdrojov podniku

Čo je cieľom analýzy hodnotového reťazca?

Skúmať súlad a väzbu zdrojov so strategickým účelom

Na čo je zameraná SPACE technika?

Hodnotenie strategického postavenia podnikateľskej jednotky

Čo je BCG portfóliová matica?

Analýza podielu produktov podniku na trhu

Na čo je založená SWOT analýza?

Odhaľovaní silných a slabých stránok vnútorného prostredia podniku

Aké sú kritéria orientované na interné prostredie pri využívaní SPACE techniky?

Faktory determinujúce konkurenčné výhody podniku

Čo predstavuje Matica modelových stratégií analýzy SWOT?

Typy strategických alternatív

Akým spôsobom by sa dal charakterizovať plánovací proces podľa textu?

Rozsiahly a metodický

Aké sú najčastejšie príčiny zlyhania plánu podľa textu?

Nedostatočné manažérske schopnosti

Aké metódy sú užitočné pri hľadaní a vytváraní možností podľa textu?

Metódy hodnotenia možností (alternatív) cieľa

Aká je hlavná funkcia Ganttovho diagramu podľa textu?

Grafické zoradenie činností podľa priebehu

Aká je úloha Eisenhowerovho princípu?

Stanovenie priorít a cieľov

Čo znamená skratka ABC v rámci Eisenhowerovho princípu?

  • Dôležité ale menej naliehavé úlohy, úlohy môžu počkať

Akú funkciu plní Časová snímka dňa – týždňa podľa textu?

Nástroj na získať „nadhľad“ nad osobným časom

Aké sú možné dôsledky zlého riadenia času podľa textu?

Znížená efektivita práce

Ako by sa dal charakterizovať Ganttov diagram?

Grafická metóda plánovania práce

Ktorý zo spomenutých krokov patrí do fáz plánovacieho procesu podľa textu?

Identifikácia a spôsob zaistenia zdrojov

This quiz covers various methods of decision making in management, including decision analysis, decision tables, and decision trees. It also explores the graphical-analytical method for determining the optimal solution. Test your knowledge on these important decision-making techniques.

Make Your Own Quizzes and Flashcards

Convert your notes into interactive study material.

Get started for free
Use Quizgecko on...
Browser
Browser