Meaning of Drama

WellKnownCircle avatar
By WellKnownCircle

Quiz

Flashcards

15 Questions

Ano ang kahulugan ng dula ayon kay Aristotle?

Ano ang katangian ng komedya bilang uri ng dula?

Ano ang katangian ng trahedya bilang uri ng dula?

Ano ang katangian ng melodrama bilang uri ng dula?

Ano ang katangian ng tragikomedya bilang uri ng dula?

Ano ang pangunahing layunin ng dula?

Ano ang itinuturing na isa sa mga dulang panlibangan ng mga huling taon ng pananakop ng mga Espanyol sa Pilipinas?

Anong uri ng dula ang may aksiyon na slapstick na walang ibang ginagawa kundi magpaluan, maghampasan, at magbitiw ng kabalbalan?

Anong anyo ng dula ang ginagaya ang mga kakatwang ayos, kilos, pagsasalita, at pag-uugali ng tao bilang isang anyo ng komentaryo o pamumuna?

Kapag ang isang dula ay may pamagat na hango sa bukambibig na salawikain, ano ang tawag dito?

Ano ang ibig sabihin ng pelikula?

Ano ang karaniwang wikang ginagamit sa mga lokal na pelikulang Pilipino?

Anong uri ng pelikula ang nagpapakita ng kasaysayan o kathang-isip na pangyayari?

'Anong uri ng pelikulang gumagamit ng midyum na Filipino at mga barayti nitó at mainit ding tinatangkilik ng mga manonood?'

Ano ang layunin ng maraming babasahin at palabas na Filipino ayon sa teksto?

Description

This quiz tackles the meaning and message conveyed in visual arts such as drama and television. It also covers the preference between watching television or live theater. Prepared by Bb. Lindsay H. Maglalang.

Make Your Own Quiz

Transform your notes into a shareable quiz, with AI.

Get started for free

More Quizzes Like This

Drama and Shakespeare Quiz
3 questions
Elements of Drama Quiz
15 questions
Elements of Drama Quiz
SmittenTigerSEye avatar
SmittenTigerSEye
Lesson 2: Types of Drama
16 questions