Marktevenwicht en verschuivingen

TransparentNewYork avatar
TransparentNewYork
·

Start Quiz

Study Flashcards

20 Questions

Wat is een belangrijke functie van de marktprijzen volgens de tekst?

Ze weerspiegelen de voorkeuren van de consumenten

Welke voorwaarde is een vereiste voor een markt met zuivere concurrentie volgens de tekst?

Er zijn wettelijke beperkingen voor toetreding

In welke eeuw veranderde het inzicht over wat de marktprijzen bepaalt volgens de tekst?

Eind 19e eeuw

Wat betekent 'homogeen' in het kader van marktwerking volgens de tekst?

Alle aangeboden eenheden hebben dezelfde kenmerken

Wat sluit een markt met zuivere concurrentie volgens de tekst uit?

Monopolievorming en kartelvorming

Wat is de definitie van marktvraag?

De totale hoeveelheid die alle consumenten bereid zijn te kopen, rekening houdend met de prijs, het inkomen, en andere factoren

Wat is een voorbeeld van een complementair goed?

Auto en benzine

Wat is een inferieur goed?

Een goed waarvoor de vraag daalt wanneer het inkomen stijgt

Wat beschrijft de vraagfunctie?

Het verband tussen de gevraagde hoeveelheid van een bepaald product en alle factoren die de vraag beïnvloeden

Wat is een voorbeeld van een factor die het marktaanbod beïnvloedt?

Verwachtingen over toekomstige prijzen

Wat gebeurt er wanneer er een aanbodtekort is in de markt?

Een gedeelte van de vragers komt niet aan zijn trekken, waardoor zij bereid zijn een hogere prijs te betalen.

Wat betekent een prijselasticiteit van vraag van Ɛvp < 1?

Prijsverandering heeft weinig effect op de gevraagde hoeveelheid.

Wat is de prijselasticiteit van het aanbod wanneer Ɛa > 1?

Prijsverandering heeft veel effect op de aangeboden hoeveelheid.

Wat beïnvloedt de prijselasticiteit van het aanbod?

De mate waarin bedrijven gemakkelijk en snel bijkomende arbeid en andere inputs kunnen aantrekken.

Wat is een voorbeeld van volkomen elastische vraag?

Luxe goederen zoals smartphones.

Wat is een subsidie in economische zin?

Geld geven aan de producenten van goederen of diensten waarvan de overheid het verbruik wil stimuleren

Wat is een maximumprijs?

Een prijs die de overheid oplegt om de consument te beschermen tegen te hoge prijzen

Wat zal er gebeuren als de overheid geen maximumprijs oplegt bij grote vraag en aanbodtekort?

Lange wachtrijen en een zwarte markt zullen ontstaan

Wat is een minimumprijs bedoeld voor?

Om de producent te beschermen tegen te lage prijzen

Wat is een nadeel van het opleggen van een minimumprijs door de overheid?

Het is duur voor de overheid omdat deze zowel moet opkopen als stockeren

Deze quiz behandelt marktevenwicht, vraagoverschot en verschuivingen in het marktevenwicht als gevolg van veranderingen op de markt, zoals inkomenstoename en verbeterde technologie.

Make Your Own Quizzes and Flashcards

Convert your notes into interactive study material.

Get started for free
Use Quizgecko on...
Browser
Browser