Market Equilibrium and Shifts in Demand and Supply

TransparentNewYork avatar
TransparentNewYork
·
·
Download

Start Quiz

Study Flashcards

78 Questions

Wat is een subsidie eigenlijk?

Geld geven aan de producenten van goederen of diensten waarvan de overheid het verbruik wil stimuleren

Wat is een maximumprijs?

Een prijs die door de overheid wordt vastgesteld om de consument te beschermen tegen te hoge prijzen

Wat kan er ontstaan wanneer er geen maximumprijs wordt opgelegd bij grote vraag en aanbodtekort?

Een zwarte markt en lange wachtrijen

Wat is een nadeel van het opleggen van een minimumprijs door de overheid?

Duur voor de overheid omdat deze zowel moet opkopen als stockeren

Wat is het doel van een minimumprijs?

Om producenten te beschermen tegen te lage prijzen

Wat is het effect van subsidies op de markt?

Zij leiden tot omgekeerde resultaten

Wat gebeurt er wanneer de overheid een maximumprijs oplegt tijdens schaarste van specifieke, noodzakelijke goederen?

Andere vormen van rantsoeneringen ontstaan, zoals lange wachtrijen

Wat is het verwachte gevolg wanneer de overheid geen maximumprijs oplegt en er een aanbodtekort is?

Er zal een zwarte markt ontstaan en mogelijk lange wachtrijen

Wat betekent een minimumprijs voor producenten?

Dat zij beschermd worden tegen te lage prijzen

Wat is het mogelijke gevolg van het niet opleggen van een maximumprijs tijdens schaarste van specifieke, noodzakelijke goederen?

Er zal een zwarte markt ontstaan door de grote vraag.

Wat is de definitie van marktvraag (V)?

De totale hoeveelheid die alle consumenten bereid zijn te kopen, rekening houdend met de prijs, het inkomen, enzovoort

Wat gebeurt er met de marktvraag als het inkomen van consumenten stijgt?

De marktvraag neemt toe

Wat is een voorbeeld van complementaire goederen?

Auto en benzine

Wat wordt bedoeld met het snobeffect?

Iedereen wilt het goed, maar na verloop van tijd wilt niemand het nog

Wat beschrijft de aanbodfunctie?

De totale hoeveelheid die alle producenten samen bereid zijn aan te bieden

Wat is een voorbeeld van een factor die het marktaanbod beïnvloedt?

Een hogere prijs impliceert toenemende winstmogelijkheden voor producenten

Wat gebeurt er met het aanbod als technologie wordt verbeterd?

Het aanbod stijgt

Wat kenmerkt grafische voorstelling van het marktevenwicht?

De situatie waarbij tegen de geldende prijs de hoeveelheid die gebruikers willen kopen precies gelijk is aan de hoeveelheid die de aanbieders wensen aan te bieden

Wat is het doel van subsidies?

Het stimuleren van de consumptie van goederen en diensten

Wat is een maximumprijs?

Een manier van protectionisme om consumenten te beschermen tegen te lage prijzen

Wat kan er ontstaan als de overheid geen maximumprijs oplegt tijdens grote vraag en schaarste?

Lange wachtrijen en een zwarte markt

Wat is een minimumprijs?

Een prijs die de overheid betaalt aan producenten voor overtollige productie

Wat is het nadeel van een minimumprijs voor de overheid?

De overheid moet zowel opkopen als stockeren

Wat is de invloed van subsidies op de prijzen van goederen en diensten?

Ze leiden tot omgekeerde resultaten

Hoe kan een maximumprijs worden gedefinieerd?

Een manier om consumenten te beschermen tegen te hoge prijzen

Wat gebeurt er wanneer de overheid geen maximumprijs oplegt bij grote vraag en schaarste?

Lange wachtrijen en een zwarte markt kunnen ontstaan

Wat is het effect van subsidies op de consumptie van goederen en diensten?

Stimulering van consumptie

Wat is een directe belasting?

Een belasting opgelegd om uitgaven van de overheid te financieren

Wat gebeurt er bij een aanbodtekort?

Een gedeelte van de vragers komt niet aan hun trekken, waardoor zij bereid zijn een hogere prijs te betalen

Wat is de prijselasticiteit van de vraag?

Het geeft weer met hoeveel procent de gevraagde hoeveelheid wijzigt wanneer de prijs toeneemt met 1 procent

Wat betekent een prijsinelastische vraag?

Prijsverandering heeft weinig effect op de gevraagde hoeveelheid

Wat beïnvloedt de prijselasticiteit van de vraag?

De beschikbaarheid van de substituten en de beschouwde tijdshorizon

Wat geeft de prijselasticiteit van het aanbod van een goed weer?

De invloed van een kleine procentuele toename in de prijs op de aangeboden hoeveelheid

Wat betekent een unitair prijselastische vraag?

De uitgaven blijven ongewijzigd

Wat is een uitzondering bij een volkomen elastische vraag?

Een kleine prijswijziging brengt een grote verandering in de gevraagde hoeveelheid teweeg

Wat is een factor die de prijselasticiteit van het aanbod beïnvloedt?

Flexibiliteit en mobiliteit van de productiefactoren en de beschikbaarheid van substituten

Wat is een van de voorwaarden voor een markt met zuivere concurrentie?

Beperkte toetreding tot de markt en homogeniteit van de producten

Welke factor bepaalde volgens economen in de 17e - 18e eeuw de prijzen van goederen en diensten?

Productiekosten

Wat betekent het als een product 'homogeen' is in termen van de marktwerking?

Alle aangeboden eenheden hebben dezelfde kenmerken en kunnen door elkaar vervangen worden

Wat is een van de elementen die de marktprijzen van goederen en diensten bepalen?

Rantsoenering van beschikbare hoeveelheden en productiekosten

Wat houdt een 'vrije toetreding en vrije uittreding van de markt' in?

Geen wettelijke of economische beperkingen om toe te treden of uit te treden

Hoeveel aanbieders en vragers zijn er in een markt met zuivere concurrentie?

Veel aanbieders en veel vragers

Wat is een van de hypothetische voorwaarden voor een markt met zuivere concurrentie?

Vrije toetreding en homogene producten

Welke hypothesen vormen samen de voorwaarden voor een markt met zuivere concurrentie?

Homogeen product, veel aanbieders, veel vragers, vrije toetreding en uittreding.

Wat is de definitie van de prijselasticiteit van de vraag?

Het geeft weer met hoeveel procent de gevraagde hoeveelheid wijzigt wanneer de prijs toeneemt met 1 procent.

Wat is het verband tussen de prijsverandering en de gevraagde hoeveelheid als Ɛvp = 1?

De uitgaven blijven ongewijzigd.

Wat is een voorbeeld van een volkomen inelastische vraag?

Wat er ook wijzigt in de prijs, de gevraagde hoeveelheid blijft gelijk, bijvoorbeeld levensnoodzakelijke goederen.

Wat beïnvloedt de prijselasticiteit van de vraag?

Beschikbaarheid van substituten, beschouwde tijdshorizon, mobiliteit van productiefactoren

Wat is het verband tussen de prijsverandering en de uitgaven als Ɛvp > 1?

Als de prijs toeneemt, dalen de uitgaven.

Wat is het verband tussen de prijsverandering en de aangeboden hoeveelheid als Ɛa < 1?

Prijsverandering heeft weinig effect op de aangeboden hoeveelheid.

Wat is een voorbeeld van een volkomen elastisch aanbod?

Een kleine prijswijziging brengt een grote verandering in de aangeboden hoeveelheid teweeg.

Wat beïnvloedt de prijselasticiteit van het aanbod?

Flexibiliteit en mobiliteit van productiefactoren, beschouwde tijdshorizon, productiefactoren

Wat is een van de voorwaarden voor een markt met zuivere concurrentie?

Homogeen product

Welke factor bepaalde volgens economen uit de 17e - 18e eeuw de prijzen van goederen en diensten?

Productiekosten

Wat sluit zuivere concurrentie uit op de markt?

Monopolievorming

Wat is de functie van prijzen op de markt?

Weerspiegelen consumentenvoorkeuren

Wat geven prijzen aan producenten volgens de tekst?

Duidelijke motivatie om gewenste hoeveelheden te produceren

Wat betekent 'homogeen' in het kader van een markt met zuivere concurrentie?

Alle aangeboden eenheden hebben dezelfde kenmerken

Wat is een van de elementen die de marktprijzen van goederen en diensten bepalen?

Vrije toetreding en uittreding van de markt

Wat is volgens economen uit de eind 19e eeuw van invloed op de prijzen van goederen en diensten?

Productiekosten en betalingsbereidheid van consumenten

Wat is de definitie van marktvraag (V) volgens de tekst?

De totale hoeveelheid die alle consumenten bereid zijn te kopen

Wat is een voorbeeld van een complementair goed volgens de tekst?

Auto en benzine

Wat is de uitzondering op het verband tussen inkomen en vraag volgens de tekst?

Inferieure goederen dalen in vraag wanneer het inkomen stijgt

Wat beschrijft de vraagfunctie volgens de tekst?

Het verband tussen gevraagde hoeveelheid en factoren die de vraag beïnvloeden

Wat is de relatie tussen de gevraagde hoeveelheid en prijs volgens de tekst?

Negatief verband

Wat is het marktaanbod volgens de tekst?

De totale hoeveelheid die producenten bereid zijn te verkopen

Wat heeft een negatieve invloed op het marktaanbod volgens de tekst?

Toename van lonen

8

Negatief verband

Wat is het marktevenwicht volgens de tekst?

Situatie waarbij gebruikers exact evenveel willen kopen als wat producenten willen aanbieden

Wat is de definitie van de marktvraag (V)?

De totale hoeveelheid die alle consumenten bereid zijn te kopen, rekening houdend met de prijs, het inkomen, enz.

Wat is een voorbeeld van complementaire goederen?

Auto en benzine

Wat is het effect van een hoger inkomen op de marktvraag?

Het veroorzaakt een stijging in vraag, behalve bij inferieure goederen

Wat is een voorbeeld van een factor die het marktaanbod beïnvloedt?

Weer

Hoe wordt de aanbodcurve beïnvloed bij kostenbesparende nieuwe technologieën?

De aanbodcurve verschuift naar rechts

Wat kenmerkt grafische voorstelling van het marktevenwicht?

Een intersectioneel punt waar vraag en aanbod gelijk zijn

Wat is het mogelijke gevolg van het niet opleggen van een maximumprijs tijdens schaarste van specifieke, noodzakelijke goederen?

Er ontstaat een onevenwicht op de markt

Wat houdt een 'vrije toetreding en vrije uittreding van de markt' in?

'Vrije toetreding' betekent dat producenten vrij zijn om toe te treden tot de markt en 'vrije uittreding' betekent dat consumenten vrij zijn om de markt te verlaten

Wat is het doel van subsidies?

Het bevorderen van productie of consumptie door financiële steun

This quiz covers the concept of market equilibrium and how shifts in demand and supply affect the market. It includes topics such as shortages, surpluses, and factors causing shifts in the demand and supply curves.

Make Your Own Quizzes and Flashcards

Convert your notes into interactive study material.

Get started for free

More Quizzes Like This

Use Quizgecko on...
Browser
Browser