معرفی اهرم‌های نوع اول در آزمون

PlentifulValley avatar
By PlentifulValley

Quiz

Flashcards

5 Questions

توضیح دهید اهرم چیست و چه نقشی در ساده ماشین‌ها دارد؟

اهرم نوع اول چه ویژگی‌هایی دارد؟

اهرم نوع دوم چگونه است و نیروها چگونه قرار دارند؟

اهرم نوع سوم چه خصوصیتی دارد؟

لطفاً چند نمونه از اهرم‌های ساده را نام ببرید.

Description

آیا می‌دانید چه چیزی اهرم‌های نوع اول را از سایر اهرم‌ها متمایز می‌کند؟ آیا می‌خواهید بیشتر در مورد اهرم‌ها و کاربردهای آنها بد

Make Your Own Quiz

Transform your notes into a shareable quiz, with AI.

Get started for free