Literatura Catalana del Segle XV

RestoredWetland avatar
RestoredWetland
·

Start Quiz

Study Flashcards

16 Questions

Qui va ser l'autor de l'Espill o Llibre de les dones?

Jaume Roig

Quantes versos tenia l'Espill o Llibre de les dones?

Més de setze mil versos

Qui va conquerir Nàpols el 1443?

Alfons el Magnànim

Quina novel·la anònima es caracteritza per tenir un llenguatge refinat i popular?

Curial e Güelfa

Quina llengua va ser la llengua de prestigi a la cort instal·lada a Nàpols per Alfons el Magnànim?

Castellà

Quin rei va mostrar interès per les lletres catalanes durant la seva regnència?

Alfons el Magnànim

Quina és la tendència lingüística que va provocar la instal·lació de la cort a Nàpols per part d'Alfons el Magnànim?

Bilingüisme català-castellà

En quina meitat del segle xv comença a aparèixer el castellà en l'àmbit culte o formal?

Segona meitat del segle

Qui va ser considerat l'autor de la novel·la profana més llegida durant el segle xv?

Joanot Martorell

Quin corrent cultural va condicionar el segle xv i va representar una manera diferent d'entendre la vida i de viure-la?

Humanisme

Què va permetre la invenció de la impremta a mitjan segle xv?

La divulgació de la cultura escrita i l'augment de la demanda de llibres

Quin poeta va ser el primer a trenca definitivament amb la poesia trobadoresca?

Ausiàs March

Quina obra es considera l'obra mestra de la narrativa medieval catalana i universal?

'Tirant lo Blanc'

Quin autor va ser anomenat el darrer gran poeta de la literatura clàssica catalana?

'Roís de Corella'

Quina novetat va permetre que augmentés la demanda de llibres durant el segle xv?

'La invenció de la impremta'

Quin autor va escriure més de deu mil versos plenament en català?

'Ausiàs March'

Aquesta prova posarà a prova els teus coneixements sobre el segle XV com el 'segle d'or' de la literatura catalana i el corrent cultural de l'humanisme que el va condicionar. Explora com els valors medievals van entrar en crisi i com va evolucionar cap al Renaixement i els temps moderns.

Make Your Own Quizzes and Flashcards

Convert your notes into interactive study material.

Get started for free

More Quizzes Like This

Use Quizgecko on...
Browser
Browser