Limitations in Measuring National Income

WarmheartedGenius avatar
WarmheartedGenius
·

Start Quiz

Study Flashcards

10 Questions

Hindi kabilang sa pagsukat ng pambansang kita ang mga gawain tulad ng pag-aalaga ng anak, paghuhugas ng pinggan, at pagtatanim sa bakanteng lupa sa loob ng ______.

Ang ______ sa pagsukat ng pambansang kita ay hindi perpektong batayan dahil may mga gawaing pang-ekonomiya na hindi naibibilang.

Malaking halaga ng produksiyon at kita ay hindi naiuulat sa pamahalaan tulad ng transaksiyon sa ______ market.

May mga legal na transaksiyon na hindi rin naiuulat sa pamahalaan tulad ng pagbebenta ng kagamitang segunda-mano, upa sa mga nagtatapon ng basura, at marami pang ______.

Ang hindi sinasadyang epekto o externalities ay may halaga na kalimitang hindi nakikita sa pagsukat ng pambansang ______.

Ang gastos ng isang planta ng koryente upang mabawasan ang perwisyo ng polusyon ay kabilang sa pagsukat ng pambansang ______.

Ang halaga ng malinis na kapaligiran ay hindi binibilang sa pambansang ______.

Kalidad ng buhay: Bagamat sinasabing ang pagtaas ng pambansang ______ ay pagbuti rin ng katayuan sa buhay ng mga tao.

Dapat tandaan na ang karagdagang produkto at serbisyong nabuo sa bansa ay hindi katiyakan ng kasiyahang natatamo ng isang ______.

Ang lahat ng limitasyong ito ay magsasabing hindi mainam na sukatan ng kagalingan ng pagkatao ang pambansang ______.

Description

Discover the limitations in measuring a country's national income through economic formulas. Learn why it is not a perfect basis due to certain economic activities not accounted for in national income measurements.

Make Your Own Quiz

Transform your notes into a shareable quiz, with AI.

Get started for free

More Quizzes Like This

Use Quizgecko on...
Browser
Browser