Levels of Measurement in Statistics

Adamamor095 avatar
Adamamor095
·
·
Download

Start Quiz

Study Flashcards

15 Questions

Wat is het doel van beschrijvende statistiek?

Het sorteren en samenvatten van data

Wat wordt bedoeld met inductieve statistiek?

Het schatten en toetsen van data

Wat is een variabele in de context van statistiek?

Een karakteristiek van de populatie die verschillende waarden kan aannemen

Wat wordt bedoeld met het meetniveau 'categorische variabelen'?

Variabelen waarbij cijfers geen betekenis hebben

Wat is de relatie tussen steekproef en populatie in statistisch onderzoek?

De steekproef moet geen misvattingen veroorzaken over de populatie

Wat is het hoofddoel van inferentiële statistiek?

Het schatten en toetsen van data

Wat is het kenmerkende verschil tussen een ordinale variabele en een nominale variabele?

Ordinale variabelen hebben rangordes, nominale variabelen niet.

Wat is een voorbeeld van een kwantitatieve variabele?

Aantal kinderen op school

Wat betekent het als een verdeling symmetrisch is?

Gemiddelde = Mediaan = Modus

Wat wordt bedoeld met 'unimodaal'?

Er is slechts één modus in de dataset

Wat wordt bedoeld met 'kwartiel Q1'?

25% van de data is kleiner dan Q1

Wat kan worden gezegd over outliers in een dataset?

Ze hebben geen invloed op de mediaan en modus

Wat drukt de variantie uit over een variabele?

De spreiding van de data rondom het gemiddelde

Wat is het verschil tussen interval- en ratiovariabelen?

'Intervalvariabelen hebben een absoluut nulpunt, ratiovariabelen niet.

'Continue variabelen' kunnen worden beschreven als:

'Variabelen waarbij oneindig veel tussenwaarden mogelijk zijn.'

Learn about the three levels of measurement in statistics: nominal, ordinal, and interval. Understand the characteristics and examples of each level, including their distinctions in terms of exclusivity and ordering.

Make Your Own Quizzes and Flashcards

Convert your notes into interactive study material.

Get started for free
Use Quizgecko on...
Browser
Browser