Legislative Process in a Broader and Narrower Sense

CorrectSimile avatar
CorrectSimile
·

Start Quiz

Study Flashcards

33 Questions

Spárujte nasledujúce štádia legislatívneho procesu so správnym popisom:

Legislatívny zámer = Vznik legislatívneho zámeru Prvé čítanie = Všeobecne o obsahu zákona Druhé čítanie = Doplňujúce a pozmeňujúce návrhy Tretie čítanie = Legislatívno-technické zmeny

Ktorý orgán podľa legislatívneho procesu má právomoc prijímať návrh na vydanie zákona?

Premiér = Parlament Senát = Prezident Ministerstvo financií = Vláda

Kto má právo veta pri prijímaní zákona?

Premiér = Prezident Minister spravodlivosti = Predseda parlamentu Guvernérovi = Primátorovi

Aké je prvotné poslanie JavaScriptu v kontexte webového vývoja?

Zabezpečenie siete = Klient-side scripting pre webové aplikácie Spracovanie databáz = Server-side scripting pre webové aplikácie Grafický dizajn = Pripojenie k internetu

Aké sú hlavné úlohy SQL v kontexte databázových systémov?

Vytváranie vizuálnych efektov = Ukladanie a manipulácia dát v databáze Spracovanie dynamických webových stránok = Ochrana súkromia používateľov Vytváranie animovaných prvkov = Implementácia bezpečnostných protokolov

Aký je hlavný účel CSS vo webdesigne?

Spracovanie dát z databáz = Zabezpečenie siete Stylovania webových stránok = Pripojenie k internetu Programovania serverových aplikácií = Ochrana súkromia používateľov

Zarovnajte nasledujúce pojmy s ich významom:

Obyčaj = Pravidelne sa opakujúce spôsoby správania v spoločenských vzťahoch Mrav = Spôsob správania riadenými normami v určitom spoločenskom prostredí Mravnosť = Správanie v súlade so všeobecnými mravnými normami Morálka = Systém hodnôt a princípov, ktoré určujú správanie a rozhodovanie ľudí

Spojte nasledujúce pojmy so zodpovedajúcim významom:

Legislatíva = Tvorba písaného práva Zvyk = Vytvorené spôsoby konania a posudzovania v určitých situáciách Radbruchova formula = Rešpektovanie zákona do bodu neznesiteľného rozporu so spravodlivosťou Normotvorba = Tvorba akýchkoľvek noriem

Zarovnajte nasledujúce pojmy s ich charakteristikami:

Úloha práva = Vytvorenie priestoru pre konanie dobra Neschopnosť zhodnutia čo je dobro/zlo = Riziko podľahnutia príliš ideologickému mysleniu Ľudská dôstojnosť = Nedotknuteľná, rešpektovaná a chránená Právne princípy = Ukazujú kde možno nájsť aplikačné pravidlo

Spojte nasledujúce pojmy so zodpovedajúcim významom:

Štátne donútenie = Význam štátnej autority pri zaväzovaní práva Dobré mravy = Spôsoby konania obsiahnuté v právnych predpisoch, ktoré nie sú konkrétne definované Všeobecná deklarácia ľudských práv = Deklarovaná ochrana ľudskej dôstojnosti a práv Právny pozitivizmus = Platnosť práva odvodzovaná od úplne iných zdrojov ako morálka

Zarovnajte nasledujúce pojmy s ich charakteristikami:

Hrozba náboženskej sankcie = Nedostatočný byrokratický aparát na vynucovanie práva Rozpor medzi zákonom a spravodlivosťou = Neznesiteľný rozpor medzi zákonom a spravodlivosťou Morálna nezávislosť práva = Právo nezávislé od morálnych požiadaviek Normotvorba = Tvorba akýchkoľvek noriem

Spojte nasledujúce pojmy so zodpovedajúcim významom:

Štátne donútenie = Vytvorenie priestoru pre konanie dobra Etické minimum = Potreba hľadať etické minimum, niečo nedotknuteľné, ale zas tým nemôžeme preťažiť právny poriadok Radbruchova formula = Rešpektovanie zákona do bodu neznesiteľného rozporu so spravodlivosťou Obyčaj, mrav a mravnosť = Riadenie spôsobu konania a posudzovania v spoločenskom prostredí

Zarovnajte nasledujúce pojmy s ich charakteristikami:

Úloha práva = Hrozba náboženskej sankcie ako nedostatočný aparát na vynucovanie práva Legislatíva a normotvorba = Tvorba akýchkoľvek noriem, tvorba písaného práva, tvorba podzákonných právnych predpisov Obyčaj, mrav a mravnosť = Spôsoby opakujúceho sa správania, spôsob správania riadenými normami, správanie v súlade so všeobecnými mravnými normami

Spojte nasledujúce pojmy so zodpovedajúcim významom:

Normotvorba a legislatíva = Tvorba akýchkoľvek noriem, tvorba písaného práva, tvorba podzákonných právnych predpisov Principy ľudských práv-a deklarácia ľudských práv = Ukazujú kde možno nájsť aplikačné pravidlo, deklarované ochrana ľudskej dôstojnosti a práv

Zarovnajte nasledujúce pojmy s ich charakteristikami:

Štátne donútenie = Principy ľudských práv-a deklarácia ľudských práv

Obyčaj je pravidelne sa opakujúci spôsob správania v spoločenských vzťahoch.

True

Mrav označuje spôsob správania riadený normami a uznávanými v určitom spoločenskom prostredí.

True

Zvyk má spojitosť s miestom, kde človek žije.

True

Dobré mravy sú konkrétne definované v právnych predpisoch.

False

Mravnosť označuje správanie a konanie v súlade so všeobecnými mravnými normami.

True

Priestupok v oblasti mravnosti je legálne postihnuteľný.

False

Právo je to, čo stanoví štát, teda to, čo hovorí zákon.

True

Morálka je štátom vynútiteľná.

False

Podľa úplného oddelenia práva a morálky, právo sa stáva záväzným vďaka autorite štátu.

True

Legislatíva je užší pojem, ktorý sa približuje k pojmu právny poriadok.

False

Podľa Radbruchovej formuly treba zákon rešpektovať až do bodu, kým sa rozpor medzi zákonom a spravodlivosťou stane neznesiteľný.

True

Legislatívny proces zahŕňa overovanie výsledkov legislatívneho zámeru.

True

Legislatívne zámeru vzniká, keď spoznáme potrebu právnej regulácie určitých spoločenských vzťahov.

True

Legislatívna iniciatíva musí obsahovať paragrafové znenie a obsahovú správu.

True

Na prijatie zákona je potrebná jednoduchá väčšina prítomných poslancov.

False

Publikácia zákona v zbierke zákonov SR je momentom, kedy zákon nadobúda platnosť.

True

Normotvorba zahŕňa tvorbu len právnych noriem, nie iných noriem ako napríklad morálnych alebo športových.

False

Legis vacatio je doba medzi platnosťou a účinnosťou zákona.

True

Explore the legislative process in both a broader and narrower sense, understanding the need for legal regulation of societal relationships, the creation and implementation of legislative intent, and the verification of legislative process outcomes. Delve into the legal and regulated process of creating normative legal acts, including the stages of proposing a law and legislative initiative requirements.

Make Your Own Quizzes and Flashcards

Convert your notes into interactive study material.

Get started for free

More Quizzes Like This

Arbeitspapier 5
13 questions

Arbeitspapier 5

VibrantTranscendental avatar
VibrantTranscendental
Use Quizgecko on...
Browser
Browser