Legal Norms and Logical Rules Quiz

FondInspiration avatar
FondInspiration
·

Start Quiz

Study Flashcards

10 Questions

Які з логічних правил нормопроектної техніки були порушені в даному випадку?

Принцип юридичної визначеності

Який механізм делегування повноважень передбачений у частині 2 статті 5 проекту Закону України «Про правотворчу діяльність»?

Або від вищих органів виконавчої влади нижчим, або між органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування

Яким чином передбачено делегування повноважень згідно з Конституцією України?

Тільки за згодою Президента

Що передбачає Конституція України щодо делегування повноважень?

Лише окремі випадки

Згідно з якою частиною статті 118 Конституції України місцеві державні адміністрації підзвітні радам у частині повноважень?

Частина 6

Які повноваження забезпечують місцеві державні адміністрації на відповідній території згідно з п. 7 ч. 1 ст. 119 Конституції України?

Системності

Яка система повинна бути в реалізації повноважень місцевих державних адміністрацій згідно з п. 7 ч. 1 ст. 119 Конституції України?

Системності

Яке поняття не входить у перелік завдань місцевих державних адміністрацій згідно з п. 7 ч. 1 ст. 119 Конституції України?

«Виключення третього»

Що вимагається в реалiзацiї повноважень мiсцевих державних адмiнiстрацiй згiдно з п. 7 ч. 1 ст. 119 Конституцiї України?

Системностi

Яке поняття не є вимогою для реалiзацiї повноважень мiсцевих державних адмiнiстрацiй згiдно з п. 7 ч. 1 ст. 119 Конституцiї України?

Несуперечностi

Test your knowledge of legal norms and logical rules by identifying which logical rules of normative technique are not followed in a given scenario. The scenario involves provisions from the draft Law of Ukraine on Legislative Activity and the Constitution of Ukraine.

Make Your Own Quizzes and Flashcards

Convert your notes into interactive study material.

Get started for free

More Quizzes Like This

Legal Norms and Sanctions Quiz
36 questions
Structure and Elements of Legal Norms
20 questions
Legal Norms Hierarchy Quiz
9 questions
Use Quizgecko on...
Browser
Browser