Latin Vocabulary Quiz

FoolproofMaclaurin avatar
FoolproofMaclaurin
·

Start Quiz

Study Flashcards

12 Questions

Wat is de betekenis van 'populus'?

Het volk

Wat wordt bedoeld met 'puella'?

Een meisje

Welk woord staat voor 'de vriendschap'?

Amīcitia

Hoe wordt 'terra' vertaald?

De aarde

'Vīnum' verwijst naar wat in het Nederlands?

De wijn

Wat is de correcte vertaling van 'templum'?

'De tempel'

De ______ meester

dominī

Het ______ volk

populī

De ______ slaaf

servī

De ______ dochter

fīlia

De ______ tempel

templī

De ______ wijn

vīnī

Test je kennis van Latijnse woordenschat met deze quiz. Probeer de juiste vertalingen te vinden voor de gegeven woorden zoals 'puer' en 'rosa'.

Make Your Own Quizzes and Flashcards

Convert your notes into interactive study material.

Get started for free

More Quizzes Like This

Latin Noun Vocabulary Quiz
11 questions

Latin Noun Vocabulary Quiz

OutstandingIndicolite avatar
OutstandingIndicolite
Latin Noun Vocabulary Quiz
11 questions

Latin Noun Vocabulary Quiz

OutstandingIndicolite avatar
OutstandingIndicolite
Saturnalia Vocabulary Quiz - Nouns
11 questions
Latin Vocabulary Flashcards
28 questions
Use Quizgecko on...
Browser
Browser