quiz image

12

GoodLeprechaun avatar
GoodLeprechaun
·

Start Quiz

Study Flashcards

10 Questions

Što će se od sljedećeg uzrokovati snimanje događaja u LabVIEW strukturi događaja?

Promjena vrijednosti na kontroli na prednjoj ploči klikom miša

Imate kontrolu na prednjoj ploči VI i trebate izmijeniti jedno od njegovih svojstava za vrijeme izvođenja. Koji bi sljedeći pristup bio najbolji?

Napravite čvor implicitnog svojstva i odaberite svojstvo za izmjenu

Najučinkovitija metoda za stvaranje niza je:

Korištenje petlje For s automatskim indeksiranjem

Ako je naziv unosa u prozoru Pokaži kontekst pomoći podebljan za SubVI, koji od sljedećih uvjeta su istiniti? (Može se primijeniti više odgovara).

Doći će do slomljene strelice (C)

Koja postavka dodjeljuje određene tipke ili kombinacije tipki kontroli na prednjoj ploči?

Navigacija tipkama

Koju funkcionalnost pružaju Control References?

Pristup svojstvima objekata prednje ploče u SubVI-ovima

Razvijanje SubVI koji daje samo vrijednost i trebate koristiti ovaj SubVI u (pozitivnom) VI. Što od sljedećeg najbolji način za provođenje protoka podataka za kontrolu izvršenja SubVI-ja?

Modificirajte SubVI tako da ima klastere grešaka koje se mogu koristiti iz pozivajuceg VI

Što od sljedećeg ilustrira prednost globalne varijable nad lokalnom varijablom?

Globalna varijabla može prosljeđivati podatke između dva neovisna VI-ja koja rade istovremeno

Morate programski ažurirati vrijednost u numeričkoj kontroli. Što je najviše odgovarajuću strategiju?

Koristite lokalnu varijablu

Može li se žica koristiti za prijenos podataka između petlji koje su namijenjene za paralelni rad?

False

Test your knowledge on what triggers event handling in LabVIEW event structures. Identify the factors that lead to recording events within the structure.

Make Your Own Quizzes and Flashcards

Convert your notes into interactive study material.

Get started for free

More Quizzes Like This

Use Quizgecko on...
Browser
Browser