La Revolució Americana i les Idees Il·lustrades

AccessibleMossAgate avatar
AccessibleMossAgate
·

Start Quiz

Study Flashcards

5 Questions

Quines idees van inspirar la revolució americana i el naixement dels Estats Units?

Quantes colònies angleses hi havia a la costa est de l’Amèrica del Nord a la segona meitat del segle xviii?

Quina guerra va enfrontar la Gran Bretanya i França entre 1756 i 1763?

Com es van finançar els conflictes entre les potències europees pel domini del territori?

Quins productes van veure incrementat el seu preu a causa dels impostos aprovats pel Parlament anglès el 1765?

Description

Test sobre la Revolució Americana i la influència de les idees de la Il·lustració i el liberalisme en la seva gestació. Explora les causes i les conseqüències d'aquesta revolució i el naixement dels Estats Units com a estat que aplicava les idees il·lustrades.

Make Your Own Quiz

Transform your notes into a shareable quiz, with AI.

Get started for free

More Quizzes Like This

American Revolution Quiz
5 questions
Functional Illiteracy Quiz
10 questions
Functional Illiteracy Quiz
AstonishedCommonsense avatar
AstonishedCommonsense
Latin American Independence Movements
3 questions
Use Quizgecko on...
Browser
Browser