Kuiz

InventiveSanctuary avatar
By InventiveSanctuary

Quiz

Flashcards

5 Questions

Çfarë krijohet nga pala shkelëse apo vepruese dhe pala e shkelur apo pësuese?

Si krijohet përgjegjësia ligjore?

Çfarë formojnë në kompleksin e tyre të drejtat dhe detyrimet?

Çfarë ndodh kur cënohen apo shkelen të drejtat e një personi?

Si formohet përgjegjësia ligjore në formën më tërësore?

Description

Kuptoni rrezikun e përgjegjësisë në kontekstin juridik nëpërmjet këtij kuizi, i cili përfshin temat si përgjegjësia juridike, neglizhenca, veprimi neglizhent dhe ligji i neglizhencës. Testoni njohuritë tuaja për këto kon

Make Your Own Quiz

Transform your notes into a shareable quiz, with AI.

Get started for free

More Quizzes Like This

Tort Law
5 questions
Tort Law
PeacefulObsidian avatar
PeacefulObsidian
Supplier Liability and Compensation Quiz
4 questions