Konsepto ng Globalisasyon: Sarenas (2017), Albrow (1990), at Giddens (1990)

BetterKnownWatermelonTourmaline avatar
BetterKnownWatermelonTourmaline
·

Start Quiz

Study Flashcards

28 Questions

Ano ang ibig sabihin ng globalisasyon ayon kay Martin Albrow?

Ano ang tinutukoy ni Anthony Giddens na epekto ng globalisasyon?

Ano ang ibig sabihin ng 'acculturation'?

Ano ang halimbawa ng 'asimilasyon' ayon sa teksto?

Ano ang naging epekto nang maumpisahan ang globalisasyon noong 3000 BCE?

Ano ang naging papel ng wikang Ingles sa globalisasyon ayon sa teksto?

Ano ang tinutukoy ng Globalisasyon 3.0 ayon sa teksto?

Ano ang pangunahing katangian ng Globalisasyon 1.0 ayon sa teksto?

Ano ang isa sa mga pangunahing dimensiyon ng globalisasyon na tumutukoy sa inter-aksiyon sa ekonomiya ng pamilihan ng daigdig ayon sa teksto?

Ano ang nagtulak sa paglawak ng Globalisasyon 3.0 ayon sa teksto?

Ano ang kaugnayan ng British East India sa Globalisasyon 2.0 ayon sa teksto?

Ano ang tumutukoy sa lumalawak na agwat sa pagitan ng mayayaman at mahihirap ayon sa teksto?

Anong proseso ang nagaganap kapag ang mga tao ay napapailalim sa iisang pandaigdigang lipunan, ayon kay Martin Albrow?

Ano ang maaaring maging resulta ng 'acculturation' ayon sa teksto?

Ano ang ibig sabihin ng 'intensification of worldwide relations' ayon kay Anthony Giddens?

Ano ang ginagamit na halimbawa ng teksto para ipakita ang 'acculturation'?

Ano ang pumipigil sa 'acculturation' upang maging 'asimilasyon'?

'Ano ang mangyayari kung hinayaan lamang lumaganap ang 'acculturation' at hindi pinipigilan na maging 'asimilasyon'?''

Ano ang pangunahing layunin ng pandaigdigang organisasyon na binanggit sa teksto?

Ano ang pangunahing layunin ng globalisasyon na binanggit sa teksto?

Kailan nagsimula ang Globalisasyon 1.0 base sa teksto?

Ano ang naging epekto ng Globalisasyon 2.0 base sa teksto?

Ano ang pangunahing dimensiyon ng globalisasyon na tumutukoy sa inter-aksiyon sa ekonomiya ng pamilihan ng daigdig ayon sa teksto?

Ano ang ibig sabihin ng 'Globalisasyon 3.0' ayon sa teksto?

Ano ang tinutukoy ng dimensiyong 'Moral' sa globalisasyon ayon sa teksto?

'Inter-aksiyon' sa ekonomiya ng pamilihan ng daigdig ay isa sa mga kahulugan ng anong dimensiyon sa globalisasyon?

'Pagkakaisa' at 'multiculturalism' ay bahagi ng anong dimensiyon na tinutukoy sa globalisasyon?

'Papaunting' pakikialam ng estado sa mga gawaing pang-ekonomiya ay isa sa mga kahulugan ng anong dimensiyon sa globalisasyon?

Description

Maunawaan ang konsepto ng globalisasyon ayon kina Sarenas (2017), Albrow (1990), at Giddens (1990) at ang epekto nito sa mundo. Alamin ang mga proseso at kaugnayang pang-ekonomiya na nag-uugnay sa iba't ibang bansa sa isang pandaigdigang lipunan.

Make Your Own Quiz

Transform your notes into a shareable quiz, with AI.

Get started for free

More Quizzes Like This

Use Quizgecko on...
Browser
Browser