Komunikasyon at Pananaliksik sa Wika at Kulturang Pilipino Baitang 11 Yunit 17 ARALIN 17.2 Mga Uri ng Pananaliksik

SteadfastLake avatar
SteadfastLake
·

Start Quiz

Study Flashcards

10 Questions

Ano ang layunin ng mga eksperto sa bawat larangan ayon sa teksto?

Magkaroon ng mas maayos na nakasanayan

Ano ang layunin ng aralin na ito?

Maipaliwanag ang mga uri at metodo ng pananaliksik

Ano ang pangunahing paksa ng aralin na ito?

Pagpapaliwanag ng mga uri at metodo ng pananaliksik

Ano ang patuloy na ginagawa ng mga eksperto ng bawat larangan ayon sa teksto?

Nakabubuo ng makabagong kaalaman at kagawian sa pamamagitan ng pananaliksik

Ano ang hindi tumitigil na ginagawa sa pamamagitan ng pananaliksik ayon sa teksto?

Paghuhubog pa nang mas maayos ng nakasanayan

Ano ang layunin ng panimulang pananaliksik (Basic Research)?

Naglalayong agad na magamit ang resulta sa pagpapabuti o pagpapalalim ng kaalaman tungkol sa isang bagay

Ano ang layunin ng pagkilos na pananaliksik (Action Research)?

Isinasagawa upang maresolba o masagot ang isepesipikong tanong o problema ng isang larangan

Ano ang layunin ng pagtugong pananaliksik (Applied Research)?

Ginagawa upang malutas ang kuryosidad ng mga mananaliksik

Ano ang halimbawa ng panimulang pananaliksik (Basic Research)?

Pag-aaral sa epekto ng makabagong teknolohiya sa pag-aaral ng mga estudyante

Ano ang halimbawa ng pagtugong pananaliksik (Applied Research)?

Pananaliksik tungkol sa pinaka-epektibong paraan ng motibasyon para sa mabilis na paggawa ng mga fast food crew

Pag-aralan ang mga uri ng pananaliksik ayon sa layunin at disenyo. Tukuyin ang layunin ng pananaliksik at madiskubre ang mga iba't ibang disenyo nito. Alamin ang iba't ibang kasanayan sa pagkatuto sa larangan ng pananaliksik.

Make Your Own Quizzes and Flashcards

Convert your notes into interactive study material.

Get started for free

More Quizzes Like This

Research Methods in Filipino
10 questions
Research Types in Filipino
5 questions
Research Methods in Filipino
10 questions

Research Methods in Filipino

SteadfastFantasy248 avatar
SteadfastFantasy248
Use Quizgecko on...
Browser
Browser