Bài Quiz 8: Kiến thức về Abhidhamma trong Phật giáo

IdealLime5595 avatar
By IdealLime5595

Quiz

Flashcards

Description

Nghiên cứu về từ "Abhidhamma" trong Phật giáo. Từ này bao gồm hai phần: "Abhi" và "Dhamma", có nghĩa là giáo lý xuất sắc. Đây là khái niệm quan trọng trong Tạng Thắng Pháp (Abhidhamma Piṭaka) của Phật

Make Your Own Quiz

Transform your notes into a shareable quiz, with AI.

Get started for free

More Quizzes Like This

Abhidhamma and Vi Diệu Pháp
20 questions
Abhidhamma Pitaka Overview
10 questions