Kenmerken en Definitie van Recht

BelievableFermium avatar
BelievableFermium
·
·
Download

Start Quiz

Study Flashcards

16 Questions

Rechtstreekse democratie wordt ook wel ______________ democratie genoemd

directe

Een regel wordt een rechtsregel wanneer opgesteld of bekrachtigd door politieke _____________

autoriteit

Zonder afdwinging geen __________

recht

Niet alle rechtsregels zijn even ____________

afdwingbaar

De niet-naleving van rechtsregels is afdwingbaar via een wettelijk voorzien systeem van ____________

sancties

Vrouwe Justitia is de personificatie van het __________

recht

Het recht is ____________ en objectief

onpartijdig

Objectief recht staat los van een concrete persoon of een specifieke ____________

situatie

Rechtssubject is de titularis van ____________ rechten

subjectieve

Rechtsmisbruik is een rechtmatige handelwijze die uiteindelijk als een ____________ handelwijze wordt gekwalificeerd

onrechtmatige

Je hebt recht op een leefloon (onder bepaalde voorwaarden), en je hebt dan de plicht actief naar werk te zoeken. Gebodsregels = wat je moet doen bv. Je moet aangesloten zijn bij een mutualiteit of de HVZIV, je moet een belastingaangifte doen … verbodsregels = wat je niet mag doen bv. Je mag niet door het rood licht rijden, je mag niemand vermoorden, je mag geen zwartwerk verrichten. Regel wordt rechtsregel. Wanneer opgesteld / bekrachtigd door samenleving DOEL RECHT: ordenen van de samenleving (Over)leven en handelen als mensen binnen een samenleving (een groep) veronderstelt regels: - over wie wat mag doen, met welke middelen (goederen, geld, rechten) over gedrag dat aanvaard wordt, en wat niet … Opgelegd door de samenleving Samenleven leidt tot conflicten Conflicten vergen oplossingen, en dus regels Via ‘wetgever’, en dus met akkoord van de samenleving (van ons) Samenleving is continu in verandering: - wetgeving is een dynamisch gegeven - Kan je voorbeelden geven. - Recht is nooit af. Ook omgekeerd. Recht als instrument tot verandering. Hoe beslist de samenleving hierover . the ______ barked

dog

Recht is nooit af. Ook omgekeerd. Recht als instrument tot verandering. Hoe beslist de samenleving hierover. the ______ meowed

cat

Kenmerken en Definitie van recht regels Bv. Rechten & Plichten Je hebt recht op een leefloon (onder bepaalde voorwaarden), en je hebt dan de plicht actief naar werk te zoeken Gebodsregels = wat je moet doen bv. Je moet aangesloten zijn bij een mutualiteit of de HVZIV, je moet een belastingaangifte doen … verbodsregels = wat je niet mag doen bv. Je mag niet door het rood licht rijden, je mag niemand vermoorden, je mag geen zwartwerk verrichten. Regel wordt rechtsregel Wanneer opgesteld / bekrachtigd door samenleving DOEL RECHT: ordenen van de samenleving (Over)leven en handelen als mensen binnen een samenleving (een groep) veronderstelt regels: - over wie wat mag doen, met welke middelen (goederen, geld, rechten) over gedrag dat aanvaard wordt, en wat niet … Opgelegd door de samenleving Samenleven leidt tot conflicten Conflicten vergen oplossingen, en dus regels Via ‘wetgever’, en dus met akkoord van de samenleving (van ons) Samenleving is continu in verandering: - wetgeving is een dynamisch gegeven - Kan je voorbeelden geven. the ______ rijden

rood

Samenleving is continu in verandering: - wetgeving is een dynamisch gegeven - Kan je voorbeelden geven. - Recht is nooit af. Ook omgekeerd. Recht als instrument tot verandering. Hoe beslist de samenleving hierover. Je moet aangesloten zijn bij een ______ of de HVZIV, je moet een belastingaangifte doen

mutualiteit

Samenleving is continu in verandering: - wetgeving is een dynamisch gegeven - Kan je voorbeelden geven. - Recht is nooit af. Ook omgekeerd. Recht als instrument tot verandering. Hoe beslist de samenleving hierover. Je moet aangesloten zijn bij een mutualiteit of de ______, je moet een belastingaangifte doen

HVZIV

Samenleven leidt tot conflicten Conflicten vergen oplossingen, en dus regels Via ‘wetgever’, en dus met akkoord van de samenleving (van ons) Samenleving is continu in verandering: - wetgeving is een dynamisch gegeven - Kan je voorbeelden geven. - Recht is nooit af. Ook omgekeerd. Recht als instrument tot verandering. Hoe beslist de samenleving hierover. Regel wordt ______ Wanneer opgesteld / bekrachtigd door samenleving DOEL RECHT: ordenen van de samenleving (Over)leven en handelen als mensen binnen een samenleving (een groep) veronderstelt regels

rechtsregel

Deze quiz gaat over de kenmerken en de definitie van recht, inclusief regels met betrekking tot rechten en plichten, gebodsregels en verbodsregels.

Make Your Own Quizzes and Flashcards

Convert your notes into interactive study material.

Get started for free

More Quizzes Like This

Use Quizgecko on...
Browser
Browser