Karl Marx 1818-1883: Het leven en de ideeën

FinestConnemara9787 avatar
FinestConnemara9787
·

Start Quiz

Study Flashcards

14 Questions

Wat was volgens Emile Durkheim een belangrijk aspect in de samenleving?

Wat was de opdracht van de wetenschap volgens Max Weber?

Wat vond plaats als gevolg van de on^overing volgens Max Weber?

Wat was kenmerkend voor het verlichtingsdenken?

Wat is volgens de sociaal contract theorie van Thomas Hobbes het resultaat van de vereniging van individuen?

Wat is een belangrijke karakteristiek van de samenleving volgens Karl Marx?

Wat was de invloed van Hegel op Karl Marx?

Waarom trokken mensen tijdens de industriële revolutie meer naar de steden?

Wat was een kritiek van Karl Marx op de rol van het recht tijdens de industriële revolutie?

Wat was het belangrijkste punt van kritiek van Karl Marx op juridische constructen?

Wat was volgens Karl Marx de eerste historische daad waarmee de natuur dienstbaar werd gemaakt aan de mens?

Wat was een belangrijk gevolg van de onteigening van gemeenschappelijke gronden tijdens de industriële revolutie?

Wat was een belangrijke kritiek van Karl Marx op de arbeidsomstandigheden tijdens de industriële revolutie?

Waarom werden houtdiefstallen tijdens die tijd gezien als diefstal volgens Karl Marx?

Description

Dit quiz gaat over het leven en de ideeën van Karl Marx, van zijn geboorte in Trier, Pruisen tot zijn studie van rechten, filosofie en geschiedenis en zijn invloeden, zoals de ideeën van Hegel. Het omvat ook zijn redacteurschap voor Rheinische Zeitung en zijn tijd in Parijs.

Make Your Own Quiz

Transform your notes into a shareable quiz, with AI.

Get started for free

More Quizzes Like This

Use Quizgecko on...
Browser
Browser