Islamic Legislation: Phase Three Quiz

LuckierSeries avatar
LuckierSeries
·

Start Quiz

Study Flashcards

12 Questions

Apakah kumpulan yang menentang pemerintahan yang dipilih secara turun temurun atau keluarga?

al-Khawarij

Siapakah yang berpendapat bahawa khalifah adalah milik Sayyidina Ali dan ahli keluarganya sahaja secara nas dan wasiat?

al-Khawarij

Kumpulan manakah yang telah berpecah kepada beberapa kumpulan kecil seperti al-Azariqah, al-safriyyah, al-Yazidiyyah, dan al-Najdat?

al-Khawarij

Apakah pegangan salah yang dikaitkan dengan kumpulan al-Khawarij?

Kewajipan ibadat haji sepanjang bulan dalam setahun.

Apakah punca perpecahan dalam umat Islam menurut teks di atas?

Isu politik berkaitan dengan pemerintahan

Apakah ciri-ciri zaman ini dari segi politik menurut teks di atas?

Dasar, polisi, dan hala tuju negara

Apakah sumber perundangan Islam pada zaman ini sebagaimana dua zaman sebelumnya menurut teks di atas?

Al-Quran, Ijma, Qiyas, Al-Sunnah

Mengapa amalan syura pada zaman ini agak terbatas?

Para sahabat mula bertebaran diseluruh negeri yang baru dibuka

Siapakah yang memimpin pemerintahan Bani Umayyah di Damsyik atau Syria selama 90 tahun (40H – 130H)?

Muawiyah Bin Abu Sufyan

Apakah yang menjadi dua aliran pemikiran yang muncul pada zaman ini?

Aliran Hadith dan aliran Ra’yi (fuqaha)

Siapakah tokoh yang terkenal mempelopori dan mencorak perundangan Islam pada fasa (40H-130H) dari sudut tahap keilmuan, akhlak, pengaruh, dan ijtihad?

Umar bin Abdul Aziz

Apakah fasa yang ditandai dengan penyebaran, penulisan, dan pengumpulan Hadith-hadith?

Fasa Penyebaran Ilmu

Test your knowledge about the Islamic legislation phase from the leadership of the Khulafa' al-Rashidin until the early part of the fourth century Hijrah. Explore the factors contributing to the weakening of Arab governance, the spread of knowledge, the recording and collection of Hadiths, and the emergence of prominent Tabi'in figures.

Make Your Own Quizzes and Flashcards

Convert your notes into interactive study material.

Get started for free

More Quizzes Like This

Test Your Knowledge
3 questions

Test Your Knowledge

WellMadeShark avatar
WellMadeShark
Islamic Prayer Compensation Quiz
10 questions
Use Quizgecko on...
Browser
Browser