IS-LM Model Refreshment Quiz

SeasonedErudition avatar
SeasonedErudition
·

Start Quiz

Study Flashcards

27 Questions

Wat zijn de assumpties van de goederenmarkt in een open economie met overheid op de korte termijn?

Wat wordt bedoeld met 'girale geldcreatie door commerciële banken' op de geldmarkt?

Wat is het verband tussen de gewenste investeringen en netto-investeringen?

Wat zijn voorbeelden van investeringen volgens de tekst?

Hoe worden investeringen gefinancierd volgens de tekst?

Wat is de relatie tussen het geldaanbod en de geldvraag op de geldmarkt?

Wat is de reële rentevoet (iR) in de formule iR = iN - π?

Hoe wordt de koopkracht beïnvloed door inflatie?

Wat gebeurt er met de koopkracht bij een nominale rentevoet van 2% en een inflatie van 1%?

Wat is de impact van een 5% reële intrestvoet op de koopkracht?

Hoe worden de gewenste investeringen gefinancierd in het voorbeeld?

Wat zijn de assumpties van de geldmarkt in een open economie met overheid op de korte termijn?

Wat is de eenvoudige multiplicator in een open economie met overheid op de korte termijn?

Hoe worden gewenste investeringen gedefinieerd in de context van de tekst?

Wat zijn voorbeelden van gewenste investeringen volgens de tekst?

Hoe wordt het evenwicht op de geldmarkt bepaald volgens de tekst?

Wat wordt bedoeld met 'chartale geldcreatie door centrale banken' op de geldmarkt?

Wat gebeurt er met de koopkracht als de nominale intrestvoet (iN) hoger is dan de inflatie (π)?

Wat is de relatie tussen de reële rentevoet (iR) en de inflatie (π)?

Hoe wordt de koopkracht beïnvloed als de inflatie stijgt en de nominale rentevoet gelijk blijft?

Wat gebeurt er met de gewenste investeringen wanneer de rente daalt?

Wat stelt de IS-curve voor?

Wat is het effect van een hogere nominale rentevoet op de koopkracht bij een lage inflatie?

Wat gebeurt er met de AE-curve als de rente daalt?

Op welke manier verschuift de AE-curve wanneer de gewenste investeringen toenemen?

Wat gebeurt er met de gewenste investeringen als de rente stijgt?

Wat stelt de LM-curve voor?

Description

Test je kennis over het IS-LM model en zijn toepassing op de geld- en goederenmarkt in een open economie met overheid. Onderwerpen zoals evenwichtsinkomen, eenvoudige multiplicator, en geldaanbod komen aan bod.

Make Your Own Quiz

Transform your notes into a shareable quiz, with AI.

Get started for free

More Quizzes Like This

Use Quizgecko on...
Browser
Browser