Introduction to Pedagogy and Education - Bachelor Orthopedagogy 2023-2024

MeaningfulEiffelTower avatar
MeaningfulEiffelTower
·

Start Quiz

Study Flashcards

6 Questions

Wat zijn de vier pedagogische basisbegrippen?

Welke perspectieven worden genoemd ten aanzien van opvoeden?

Wat zijn enkele opvoedingscontexten die worden genoemd?

Noem twee pedagogische visies die in de tekst worden besproken.

Wat zijn de bouwstenen van een behoefteondersteunende opvoeding volgens de Zelf-Determinatietheorie?

Wat wordt bedoeld met 'Nieuwe autoriteit'?

Description

This quiz covers the content of the introduction to pedagogy and education for the Bachelor's program in Orthopedagogy for the academic year 2023-2024. It includes topics such as the scientific domain of pedagogy, descriptions of upbringing and general pedagogical practices, and fundamental pedagogical concepts.

Make Your Own Quiz

Transform your notes into a shareable quiz, with AI.

Get started for free

More Quizzes Like This

Science Education Knowledge Quiz
5 questions
The Role of Pedagogy in Modern Education
10 questions
Nguyên Tắc Dạy Học
8 questions
Pedagogy and Individualized Education
10 questions
Use Quizgecko on...
Browser
Browser