International Economics: Trade Policy and WTO Negotiations Exercises

HighSpiritedBarbizonSchool avatar
By HighSpiritedBarbizonSchool

Quiz

Flashcards

24 Questions

Który z podanych autorów nie jest wymieniony jako literatura przedmiotu do studiowania przykładów liczbowych?

Która książka została wydana najwcześniej?

Kto zazwyczaj jest beneficjentem większości korzyści wynikających z renty kontygentowej?

W jaki sposób państwo wprowadzające ograniczenia ilościowe sprzedaje licencje importowe?

Które państwo jest wymienione jako partner handlowy w literaturze przedmiotu do studiowania przykładów liczbowych?

Która z książek zawiera zbiór zadań i pytań do samodzielnego studiowania?

Kto może być beneficjentem korzyści wynikających z renty kontyngentowej, gdy państwo wprowadzające ograniczenia importowe rozdaje licencje importowe podmiotom prywatnym na zasadzie kto pierwszy, ten lepszy?

Jakie jest jedno z możliwych skutków subsydiowania eksportu danego dobra?

Zasada niedyskryminacji w GATT/WTO dotyczy wyłącznie:

Które z działań państwa nie jest zgodne z regulacjami WTO?

W Rundzie z Doha WTO podjęto decyzję o:

Wyjątki od klauzuli największego uprzywilejowania (KNU) w WTO dotyczą:

Co to jest strefa wolnego handlu (FTA)?

Co oznacza unia celna (CU) w kontekście integracji gospodarczej?

Jaką formę integracji gospodarczej cechuje wspólny rynek (CM)?

Czym jest unia walutowa (MU) w ramach integracji gospodarczej?

Co obejmuje unia ekonomiczna (EU) w kontekście integracji gospodarczej?

Co charakteryzuje unie polityczną w kontekście integracji gospodarczej?

Co oznacza utworzenie unii celnej?

Co jest efektem kreacji handlu w przypadku zniesienia stawek celnych w ramach unii celnej?

Co oznacza unia walutowa?

Jakie są skutki utworzenia strefy wolnego handlu lub unii celnej?

Co jest efektem negatywnym przesunięcia handlu międzynarodowego po utworzeniu unii celnej?

Co oznacza tworzenie wspólnego rynku (Common Market - CM)?

Description

Practice examples for strategic trade policy and multilateral trade negotiations in the context of international economics. Includes literature references for further study.

Make Your Own Quiz

Transform your notes into a shareable quiz, with AI.

Get started for free