Institutions of Catalan Government

PoisedTheme avatar
PoisedTheme
·

Start Quiz

Study Flashcards

15 Questions

Què havien de jurar els reis de la monarquia hispànica, davant la Cort General del Principat, al començament del seu regnat?

Quina era la funció de la Diputació del General o Generalitat?

Qui constituïa els consells municipals a Catalunya?

Quina era la funció de la Cort General a Catalunya?

Quin era el sistema de renovació dels consells municipals a Catalunya?

Quines eren les atribucions de la monarquia a Catalunya?

Quins eren els tres braços socials representats a la Cort General?

Quina era la funció especial del Consell de Cent a la ciutat de Barcelona?

Què era l'insaculació i com es relacionava amb la renovació dels consells municipals?

Quin era el compromís que havien de jurar els reis de la monarquia hispànica davant la Cort General del Principat?

Les institucions catalanes eren d'origen ______

La Cort General era una assemblea constituïda pels representants dels tres ______ socials amb el rei

La Diputació del General o Generalitat era la representació ______ de la cort

Els consells municipals estaven constituïts pels representants dels tres ______ de les ciutats i es renovaven anualment pel sistema d'insaculació

Va tenir un relleu especial el Consell de Cent, de la ciutat de ______

Description

Explore the historical institutions of Catalan government and their limitations during the reign of the Hispanic monarchy, including the pactisme and the commitment of preserving Catalan institutions and laws. Delve into the medieval origins of Catalan institutions such as the Cort General.

Make Your Own Quiz

Transform your notes into a shareable quiz, with AI.

Get started for free

More Quizzes Like This

Use Quizgecko on...
Browser
Browser