Influence of Asian Thoughts and Symbols Quiz

TimelyReal avatar
By TimelyReal

Quiz

Flashcards

10 Questions

Ano ang tawag sa batayang moral ng Jainismo na nagbabawal sa pananakit sa anumang bagay na may buhay?

Sino ang nagtatag ng Sikhismo?

Ano ang tawag sa banal na aklat ng mga Sikh?

Ano ang tawag sa pagsamba ng mga Sikhs sa kanilang tahanan ng pananampalataya?

Saan nanggaling ang relihiyong Kristiyanismo base sa tekstong binigay?

Anong ang ibig sabihin ng 're-ligare' na ipinaliliwanag sa teksto?

Ano ang isa sa mga pangunahing aral at paniniwala ng Hinduismo na binanggit sa teksto?

Saan matatagpuan ang Mahayana Buddhism ayon sa teksto?

Ano ang pinaniniwalaan ng Budismo na hindi solusyon sa problemang ispiritwal ng tao?

Ano ang ibig sabihin ng 'Veda' ayon sa Hinduismo na binanggit sa teksto?

Description

Test your knowledge about the influence of Asian thoughts and symbols on social conditions. Explore the religious practices and symbols in Asia, particularly the Hinduism's basic teachings, principles, and beliefs.

Make Your Own Quiz

Transform your notes into a shareable quiz, with AI.

Get started for free