Influence of Asian Thought on Social Condition - Module 3 Quiz

TimelyReal avatar
TimelyReal
·

Start Quiz

Study Flashcards

10 Questions

Sino ang nagtatag ng Jainismo sa India?

Rishabhanatha

Ano ang ibig sabihin ng 'Tirthankaras' sa Jainismo?

Propeta

Ano ang nagsisilbing banal na aklat ng mga Sikhs sa Sikhismo?

Guru Granth Sahib

Sino ang nagtatag ng Judaismo sa Israel?

Abraham

Ano ang batayang turo ng Islam hinggil sa Diyos?

Iisa lang ang Diyos at si Muhammad ang kaniyang propeta

Ano ang kahulugan ng 're-ligare' sa salitang relihiyon?

Pagbubuklod at pagbabalik-loob

Sino ang tatlong diyos ng Hinduism na binanggit sa teksto?

Brahma, Vishnu, at Shiva

Anong bansa ang sinilangan ng Budhismo ayon sa teksto?

India

Ano ang kahulugan ng 'Samsara' sa pananampalataya ng Budhismo?

Kapanganakan, kamatayan, at muling pagsilang

Ano ang pangunahing sagot sa problemang ispiritwal ng tao ayon sa Budhismo?

Meditasyon at hindi pagiging makasarili

Study Notes

Mga Pangunahing Pangyayari sa Mga Relihiyon

Jainismo

  • Itinatag ni Mahavira ang Jainismo sa India
  • Ang 'Tirthankaras' ay mga banal na mga guru na nagturo ng Jainismo

Sikhismo

  • Ang 'Guru Granth Sahib' ang banal na aklat ng mga Sikhs

Judaismo

  • Itinatag ni Moses ang Judaismo sa Israel

Islam

  • Ang batayang turo ng Islam ay ang paniniwala sa iisang Diyos, ang Allah

Relihiyon

  • Ang salitang 're-ligare' ay nangangahulugan ng 'muling iugnay' o 'muling pagkabit'

Hinduismo

  • Ang tatlong diyos ng Hinduismo ay sina Brahma, Vishnu, at Shiva

Budhismo

  • Ang Budhismo ay sinilangan sa India ayon sa teksto
  • Ang 'Samsara' ay ang siklo ng kapanganakan, kamatayan, at muling kapanganakan sa pananampalataya ng Budhismo
  • Ang pangunahing sagot sa problemang ispiritwal ng tao ayon sa Budhismo ay ang pagkakamit ng 'Nirvana' o kalayaan sa siklo ng Samsara

Test your knowledge about the influence of Asian thought on social condition, particularly focusing on symbols and religions in Asia. This quiz covers the basic teachings, principles, and beliefs of Hinduism and its origins in India.

Make Your Own Quizzes and Flashcards

Convert your notes into interactive study material.

Get started for free

More Quizzes Like This

Asian Regionalism Module 5
30 questions
Asian Corn Borer Management
30 questions

Asian Corn Borer Management

BrandNewForethought avatar
BrandNewForethought
Types of Asian Theater Arts
5 questions
Use Quizgecko on...
Browser
Browser