Imperialism and Colonialism Stage 2 Quiz

CongratulatoryTajMahal avatar
CongratulatoryTajMahal
·

Start Quiz

Study Flashcards

12 Questions

Ano ang kahulugan ng imperyalismo?

Dominasyon ng isang bansa sa politika, ekonomiya, at kultura ng isang bansa.

Ano ang isang halimbawa ng kolonyalismo sa Asya?

British East India Company

Ano ang ibig sabihin ng Spheres of Influence?

Ang pag-aangkin o kontrolado ng malalakas na bansa sa isang bahagi ng lupain.

Ano ang tawag sa paraan ng pag-angkin ng isang kolonya para sa layuning komersyal?

Protectorates

Ano ang motibo ng imperyalismo na pangkabuhayang interes?

Pangkabuhayang interes

Ano ang caste system?

Pag-uuri ng mga tao sa lipunan ng sinaunang India.

Ano ang nangyayari sa kolonyalismo ng isang bansa sa layuning komersyal?

Nagiging protektado ang kolonya

Ano ang tinatawag na 'Concession' sa konteksto ng imperyalismo?

Pagbibigay ng isang mahinang bansa sa malakas na bansa ng teritoryo

Ano ang layunin ng British East India Company sa India?

Magpalawak ng impluwensya at kumita sa bansa

Ano ang ibig sabihin ng 'Spheres of Influence' sa konteksto ng imperyalismo?

Ang eksklusibong karapatan ng isang malakas na bansa sa isang bahagi ng lupain

Ano ang 'Caste' system sa sinaunang India?

Pag-uuri ng mga tao sa lipunan

Ano ang 'Sati o Sutte' na praktika noong sinaunang India?

Pagsunog sa sarili ng biyuda

Study Notes

Panahon ng Imperyalismo

 • Imperyalismo: dominasyon ng isang bansa sa politika, ekonomiya, at kultura ng isang bansa
 • Motibo ng Imperyalismo:
  • Pangkabuhayang interes
  • Politikal at militar na interes
  • Layuning Maka-Diyos at Makatao

Mga Anyo ng Imperyalismo

 • Kolonyalismo: paraan ng pag-angkin ng isang kolonya para sa layuning komersyal
 • Protectorates: pananatili ng isang lokal na pinuno sa isang bansa ngunit makikinig sa payo ng Europeo sa larangan ng kalakalan o mga gawaing pangmisyonaryo
 • Spheres of Influence: ang isang bahagi ng lupain ay inaangkin o kontrolado ng malalakas na bansa na may eksklusibong karapatan
 • Concession: pagbibigay ng isang mahinang bansa sa malakas na bansa ng espesyal na karapatan gaya ng pangnegosyo, daungan o paggamit sa likas na yaman

Imperyalismo sa Asya

 • Ang Britanya sa India
 • British East India Company: kumpanya ng British sa India na may layuning kumita at magpalawak ng impluwesniya sa buong bansa
 • Caste: ang pag-uuri ng mga tao sa lipunan ng sinaunang India
 • Sati o Sutte: pagsama ng biyuda sa asawang namatay sa pamamagitan ng pagsunog sa sarili

Test your knowledge on the second stage of imperialism and colonialism, focusing on motives, forms, and effects. Explore the domination of one country over the politics, economy, and culture of another country.

Make Your Own Quizzes and Flashcards

Convert your notes into interactive study material.

Get started for free

More Quizzes Like This

Use Quizgecko on...
Browser
Browser