Immanuel Kant's Deontology and Intentions Ethics

Adamamor095 avatar
Adamamor095
·

Start Quiz

Study Flashcards

32 Questions

Wat is de leer die de werkelijkheid onderzoekt zoals gegeven uit zintuigelijke en instrumentele waarneming, maar op zoek gaat naar het wezen van de werkelijkheid en wat erachter zit?

Metafysica

Wat is de tak van de filosofie die zich bezighoudt met schoonheid en kunst?

Esthetica

Wat is de leer die zich bezighoudt met goede daden?

Ethiek/moraalfilosofie

Welk filosofisch deelgebied onderzoekt de aard, oorsprong en voorwaarden voor de reikwijdte van kennis?

Kennisleer

Welk probleem heeft betrekking op sociale rollen en natuurlijke determinanten die bepalend zijn voor de oplossing?

Gerelateerde normatieve problemen

Welk type oplossing wordt bereikt via rationele argumentatie?

Beredeneerde oplossing via rationele argumentatie

Wat is de eerste stap in het proces van bewijzen dat een bepaald beginsel is geschonden?

Proberen aan te tonen dat het beginsel effectief geschonden is

Wat is een voorbeeld van een functioneel recht?

Een recht dat alleen kan worden ingeroepen als aan bepaalde plichten is voldaan

Wat houdt de uitzonderingsfase in?

Het aantonen dat een geschonden beginsel in die specifieke situatie toch rechtvaardig kan zijn

Wat is de subsidiariteitseis bij de noodzaak van een handeling, zoals in het geval van dwangbehandeling?

Aantonen dat er geen realistische alternatieven zijn voor de handeling

Wat is de interventiefase?

De fase waarin wordt bepaald welke maatregel acceptabel is zonder in strijd te zijn met een beginsel

Wat is het merkwaardige dilemma van Euthyphro, volgens Plato?

Hoe kan men zich moreel verantwoorden voor de wil van de goden?

Wat wordt bedoeld met 'naturalistic fallacy' in de context van rechtvaardiging?

Het gebruik van feitelijke toestanden om morele oordelen te rechtvaardigen.

Wat is de essentie van het adagium 'the greatest happiness of the greatest number'?

Het afmeten van de morele waarde van een handeling aan de bijdrage aan het algemeen nut.

Wat is een kritiekpunt op consequentialisme?

Het botst met diepe intuïties en is in strijd met het moreel gevoel.

Wat is het verschil tussen het persoonlijke dilemma en het onpersoonlijke dilemma in het 'trolley dilemma'?

De actieve deelname versus passieve deelname in het veroorzaken van dood.

Wat is het probleem met consequentialisme volgens de beschrijving?

Botst met diepe intuïties, i/strijd met moreel gevoel.

Wat is het belangrijkste principe achter Utilitarisme?

De morele waarde van een handeling afmeten aan de bijdrage aan het algemeen nut.

Wat wordt bedoeld met 'naturalistic fallacy' in de context van rechtvaardiging?

Het gebruik van feitelijke toestanden om morele oordelen te rechtvaardigen.

Wat is een kritiekpunt op consequentialisme?

Het botst met diepe intuïties en is in strijd met het moreel gevoel.

Wat wordt bedoeld met 'naturalistic fallacy' in de context van rechtvaardiging?

Het gebruik van feitelijke toestanden om morele oordelen te rechtvaardigen.

Wat is een kritiekpunt op consequentialisme?

Het botst met diepe intuïties en is in strijd met het moreel gevoel.

Wat is de kern van de intentiemoraal volgens Immanuel Kant?

Mensen moeten handelen volgens regels waarvan ze kunnen willen dat het een universele wet wordt.

Wat is de rol van de intentie bij de intentiemoraal?

De intentie heeft invloed op de plicht om bepaalde regels te volgen.

Wat is volgens Kant het belang van het 'categorische imperatief'?

Het handelen volgens universele regels die men zou willen dat een universele wet wordt.

Wat is een kenmerk van de intentiemoraal volgens Immanuel Kant?

Het legt nadruk op de intentie achter een handeling in plaats van enkel de gevolgen.

Wat is het belangrijkste principe achter de plichtenmoraal volgens Kant?

Het handelen volgens universele regels die men zou willen dat een universele wet wordt.

Wat is de rol van de intentie bij de plichtenmoraal?

De intentie heeft invloed op de plicht om bepaalde universele regels te volgen.

Wat houdt het 'difference principle' in?

'The theory of justice' - rechtvaardigheid is enkel mogelijk als het voordeel oplevert voor minder begunstigden.

'The theory of justice' (door John Rawis) benadrukt:

'The theory of justice' - onpartijdigheid is essentieel, talenten kunnen veranderen in handicaps.

Wat is een kritiek op Kant's moraal?

'Zie je medemens nooit alleen als middel, maar ook altijd als doel': vrouw = x seksobject.

'Ought implies can' betekent:

'Ought implies can': we moeten allemaal ons best doen om betere mensen te worden.

Explore the ethical theories of Immanuel Kant, focusing on deontology (the belief that actions should be based on absolute moral rules) and intention ethics (categorical imperative). Understand the concept of universal rules and moral obligations through a mathematical analysis.

Make Your Own Quizzes and Flashcards

Convert your notes into interactive study material.

Get started for free
Use Quizgecko on...
Browser
Browser