Human Brain Anatomy

SustainableZeal avatar
SustainableZeal
·

Start Quiz

Study Flashcards

12 Questions

Мидың үлкен ми сыңарлары сол жақ және оң жақ сыңарлардан тұрады.

True

Сыртындағы сұр заты ми қыртысын өзгертеді.

False

Ми қыртысында 14 миллиардтан астам нейрон болады.

True

Көптеген жасушалар ми қыртысының бөлімдерін өзара байланыстырады.

True

Мидың адине соңғы ми деп аталады.

False

Ми қыртысының қалыңдығы шамамен 2–3 мм-тан асар.

True

Үлкен ми сыңарларының қатпарлы иірімдері ми қыртысының көлемін ұлғайтады.

True

Сезу-қимыл аймағы маңдай, төбе бөліктерінде орналасқан.

True

Көру аймағы одан көру жүйкелері арқылы қозу өтеді.

False

Денеге ыстық, суықпен әсер еткенде қайтаратын жауабы (қолды тартып алу) сезу аймағына байланысты.

True

Адамдағы психикалық әрекеттер ми сыңарларының барлық аймақтарымен байланысы жоқ.

False

Жүйке ауруларын емдейтін дәрігерді невропатолог (невролог) дейеді.

True

Study Notes

Ми Құрылысы

  • Мидың үлкен ми сыңарлары екіге бөлінеді: сол жақ және оң жақ сыңарлар.
  • Сыртындағы сұр заты ми қыртысын өзгертеді.
  • Ми қыртысында 14 миллиардтан астам нейрон болады.
  • Ми қыртысының қалыңдығы шамамен 2–3 мм-тан асар.

Ми Функциялары

  • Үлкен ми сыңарларының қатпарлы иірімдері ми қыртысының көлемін ұлғайтады.
  • Сезу-қимыл аймағы маңдай, төбе бөліктерінде орналасқан.
  • Көру аймағы одан көру жүйкелері арқылы қозу өтеді.
  • Денеге ыстық, суықпен әсер еткенде қайтаратын жауабы (қолды тартып алу) сезу аймағына байланысты.

Психикалық Әрекеттер

  • Адамдағы психикалық әрекеттер ми сыңарларының барлық аймақтарымен байланысы жоқ.

Неврология

  • Жүйке ауруларын емдейтін дәрігерді невропатолог (невролог) дейеді.

Test your knowledge on the anatomy of the human brain, including the functions and structures of its different parts such as the frontal lobe, neurons, and cerebellum. Understand the organization and composition of the brain's cortex and neurons.

Make Your Own Quizzes and Flashcards

Convert your notes into interactive study material.

Get started for free

More Quizzes Like This

Human Brain Anatomy
6 questions
The Nervous System: Overview Quiz
12 questions
Use Quizgecko on...
Browser
Browser