How Well Do You Know Mahatma Gandhi?

DaringSardonyx avatar
DaringSardonyx
·

Start Quiz

Study Flashcards

6 Questions

Què és la propietat horitzontal?

Una forma especial de propietat regulada per la Llei

Què és la quota de participació en la propietat per pisos o locals?

Una quantitat que serveix per determinar la participació en càrregues i beneficis

Què és el títol constitutiu en la propietat per pisos o locals?

Un document que descriu l'immoble en el seu conjunt i fixa la quota de participació que correspon a cada propietari

Què és la propietat horitzontal?

Una forma especial de propietat regulada per la Llei

Què són les pertinences comunes en una comunitat de propietaris?

Elements, serveis i instal·lacions que són necessaris per a l'ús i gaudi de les propietats individuals

Què passa si el títol constitutiu de la propietat per pisos o locals no està inscrit en el Registre de la Propietat?

El títol no forma un estatut privatiu que perjudica tercers

Study Notes

Resum de la Llei de Propietat Horitzontal

 1. La Llei regula la propietat horitzontal, que és una forma especial de propietat establerta en l'article 396 del Codi civil.
 2. S'aplica a les comunitats de propietaris constituïdes d'acord amb l'article 5, a les comunitats que compleixen els requisits de l'article 396 i als complexos immobiliaris privats.
 3. En el règim de propietat per pisos o locals, cada propietari té el dret singular i exclusiu sobre un espai delimitat i els annexos expressament assenyalats en el títol.
 4. També té copropietat amb els altres amos de pisos o locals en els elements, les pertinences i els serveis comuns.
 5. A cada pis o local se li ha d'atribuir una quota de participació amb relació al total del valor de l'immoble, que serveix de mòdul per a determinar la participació en càrregues i beneficis.
 6. L'acció de divisió no és procedent per a fer cessar la situació que regula aquesta Llei.
 7. El títol constitutiu de la propietat per pisos o locals ha de descriure l'immoble en el seu conjunt, cada pis o local, i fixar la quota de participació que correspon a cada un.
 8. La quota de participació es determina per acord de tots els propietaris existents, per laude o per resolució judicial.
 9. Les regles de constitució i l'exercici del dret poden ser establertes en el títol, així com les disposicions per a l'ús o destí de l'edifici, les despeses, l'administració i el govern, les assegurances, la conservació i les reparacions.
 10. El títol forma un estatut privatiu que no ha de perjudicar tercers si no ha estat inscrit en el Registre de la Propietat.
 11. En qualsevol modificació del títol, s'han d'observar els mateixos requisits que per a la constitució.
 12. S'estableix que també es consideren locals les parts d'un edifici susceptibles d'aprofitament independent perquè tenen sortida a un element comú de l'edifici o de la via pública.

Discover the Life and Legacy of Mahatma Gandhi: Test Your Knowledge!" This quiz will take you on a journey through the inspiring life of Gandhi, from his early years to his leadership in India's independence movement. Test your knowledge of his beliefs, tactics, and impact on history. Challenge yourself to see how well you know the man who remains a symbol of peace and nonviolence to this day.

Make Your Own Quizzes and Flashcards

Convert your notes into interactive study material.

Get started for free

More Quizzes Like This

Use Quizgecko on...
Browser
Browser