Homeostasis and Hormones in Organisms

EntrancedActionPainting avatar
EntrancedActionPainting
·

Start Quiz

Study Flashcards

7 Questions

Wat is de functie van homeostase in organismen?

Het in stand houden van een dynamisch evenwicht in het inwendig milieu

Hoe worden hormonen getransporteerd naar de doelwitorganen?

Via de bloedvaten

Wat is het verschil tussen een endocriene klier en een exocriene klier?

Endocriene klieren geven hormonen direct af aan het bloed, exocriene klieren hebben een afvoerbuis

Wat is het doelwitorgaan van de hormonen FSH en LH, die worden geproduceerd door de hypofyse?

De eierstokken/teelballen

Wat is de functie van receptoren op cellen?

Het binden van hormonen zodat ze hun werking kunnen uitoefenen

Wat is de functie van de hypothalamus in het hormoonstelsel?

Het reguleren van de afgifte van hormonen door de hypofyse

Wat is het verschil tussen secretie en excretie?

Secretie is het produceren van hormonen, excretie is het afvoeren van afvalstoffen

Learn about the concept of homeostasis and how hormones play a crucial role in maintaining a dynamic equilibrium in the internal environment of organisms. Explore how communication between cells is essential for homeostasis in multicellular organisms.

Make Your Own Quizzes and Flashcards

Convert your notes into interactive study material.

Get started for free
Use Quizgecko on...
Browser
Browser