History of Oil Extraction in Ancient Iran

VisionaryEinstein avatar
By VisionaryEinstein

Quiz

Flashcards

26 Questions

چه نوع هیدروکربن‌ها بیشترین تعداد را در ساختار نفت دارند؟

چرا نفت به عنوان طلای سیاه شناخته می‌شود؟

چرا نفت از سوخت‌های فسیلی و منابع تجدیدناپذیر است؟

ریشهٔ واژهٔ «نفت» از کدام واژهٔ اوستایی گرفته شده‌است؟

نفت چه عنصرهایی از ترکیبات خود تشکیل شده است؟

چه ریشه‌ای دارد واژه یونانی 'Naphtha'؟

کدام کلمه به معنای نفت در زبان فرانسوی به کار می‌رود؟

کدام کلمه در برخی منابع قدیمی به صورت «نفط» آمده‌است؟

کلدانیان و اعراب چه نامی را برای نفت به کار می‌برند؟

در چه زمانی چاه نفت تاریخ جهان در ایران و در زمان هخامنشیان مورد بهره‌برداری قرار گرفت؟

نفت سیاه چگونه در زیر زمین یافت می‌شود؟

در کدام دورهٔ تاریخ انسان، نفت خام وجود داشت؟

'Naphte' کلمهٔ قدیمی فرانسوی بود که از کدام واژهٔ لاتین برگرفته شده بود؟

چه کسانی نفت خام را از چاه بیرون می‌کشند؟

به چه معنی ایرانیان رادیناس (اردریکا) را توصیف می‌کنند؟

چه کسانی از ماده‌های نفتی و آتشین برای ساخت جنگ‌افزار بهره می‌گرفتند؟

چه فناوری‌هایی باعث جهش شگفت‌آوری در صنعت نفت شدند؟

کدام ماده به شکل قیر و نمک فوراً بسته و سخت می‌شود؟

به چه کاربردی بهرام چوبین از ماده‌های نفتی و آتشین برای ساخت جنگ‌افزار بهره می‌گرفت؟

چه چیزی منشأ نفت را تشکیل می‌دهد؟

چه عنصری باعث تجمع نفت و گاز در سنگ مخزن می‌شود؟

چه عبارت صحیحی در مورد نفت خام است؟

چرا به مجموعهٔ سنگ منشأ، سنگ مخزن حاوی هیدروکربنها و پوش سنگ، حوضچهٔ نفتی گفته می‌شود؟

چرا به نفت به عنوان طلای سیاه شناخته می‌شود؟

چرا به سنگ مخزن حاوی هیدروکربنها، «سنگ مخزن» گفته می‌شود؟

آلکان‌ها (پارافین‌ها) چه درصدی از نفت خام را تشکیل می‌دهند؟

Description

Explore the ancient method of extracting crude oil in Iran, as described by Sasanian commander Bahram Chobin. Learn about the process of collecting crude oil using a bent wood and leather bucket, and the significance of this discovery in ancient times.

Make Your Own Quiz

Transform your notes into a shareable quiz, with AI.

Get started for free

More Quizzes Like This

Iran Hostage Crisis Quiz
3 questions
Iran Hostage Crisis Quiz
EfficientNephrite6193 avatar
EfficientNephrite6193
Iran-Contra Affair Quiz
8 questions