History of Mossos d'Esquadra

RestoredWetland avatar
RestoredWetland
·

Start Quiz

Study Flashcards

17 Questions

Quan es consideren els orígens i període històric de la Policia de la Generalitat-Mossos d’Esquadra?

Entre el 1719 i l’any 1983

Quin és l'origen del nom Mossos d’Esquadra?

L’any 1719, quan es crea una força armada formada per civils i paisans

Quina transformació representen els Mossos d’Esquadra en la idea de seguretat pública de l’època?

Una transformació en la idea de seguretat pública de l’època

Quin esdeveniment va iniciar la guerra contra el pretendent Carles d’Àustria?

La mort del rei Lluís XIV de França

Què va representar la guerra contra el pretendent Carles d’Àustria?

Una guerra per la successió al tron francès

Quan va caure Barcelona durant la Guerra de Successió?

11 de setembre de 1714

Qui va crear el cos de Mossos d’Esquadra el 21 d’abril de 1719?

El capità general de Catalunya

Quina era la funció inicial dels Mossos d’Esquadra segons el text?

Neutralitzar la delinqüència comuna local als pobles on estaven desplegats

Quin era el rang del comandament dels Mossos d’Esquadra segons el text?

Coronel de l’exèrcit

Quina institució va mantenir el cos dels Mossos d’Esquadra segons el text?

La Mancomunitat de Catalunya

Qui va intentar reformar l’Estat i totes les seves institucions segons el text?

El general Prim

Per què van ser abolits els Mossos d’Esquadra segons el text?

Per adscripció monàrquica

Quin canvi es va produir en l'uniforme dels Mossos d'Esquadra durant aquest període?

Es va canviar la gorra de copa per una gorra de plat i les espardenyes per sabates

Què representa el canvi de l'organigrama dels comandaments dels Mossos d'Esquadra el 1930?

El comandament màxim del cos té rang de comandant i és assistit per un tinent

Quina institució policial va continuar funcionant a Catalunya després de la proclamació de la Segona República espanyola el 1931?

Cos de Mossos d'Esquadra

Què va signar el president de la Generalitat, Francesc Macià, el 14 d'octubre de 1932 relacionat amb els Mossos d'Esquadra?

El decret de desplegament del cos de Mossos d'Esquadra a tot el territori català

Què proclama el nou president de la Generalitat, Lluís Companys, a l'octubre de 1934?

L'Estat Català dins de la República Federal Espanyola

Explore the origins and historical period of the Mossos d'Esquadra, the police force of Catalonia, from 1719 to 1983. Learn about its development from a civilian and peasant force to a modern police institution serving Catalan institutions.

Make Your Own Quizzes and Flashcards

Convert your notes into interactive study material.

Get started for free

More Quizzes Like This

History of Mossos d'Esquadra
3 questions
Origin of Mossos d'Esquadra
16 questions
History of Mossos d'Esquadra
20 questions
History of Mossos d'Esquadra
20 questions
Use Quizgecko on...
Browser
Browser