History of Mossos d'Esquadra

RestoredWetland avatar
RestoredWetland
·

Start Quiz

Study Flashcards

20 Questions

Quants efectius va tenir la primera secció de Mossos d'Esquadra al començament de la seva tasca el 1952?

40 efectius

Amb qui van provenir principalment els integrants de la nova secció de Mossos d'Esquadra creada l'any 1950?

Exèrcit, Guàrdia Civil i policia armada

Quin acte va realitzar la nova secció de Mossos d'Esquadra com a dels seus primers actes?

Retre honors al general Franco en un acte militar

Quina tragèdia va reconèixer i premiar el cos dels Mossos d'Esquadra per la seva tasca durant l'any 1962?

Riuada i forts aiguats al Vallès

Quin és el significat del Dia de les Esquadres, establert pel Reial decret 2579/1980?

Celebrar l'aniversari de la creació del cos dels Mossos d'Esquadra

Quin any es va crear oficialment la Policia Autonòmica de la Generalitat de Catalunya?

1983

Durant quina etapa espanyola els Mossos d’Esquadra van passar a dependre del Govern de la Generalitat de Catalunya?

Amb l’arribada de la Segona República

Quin fet va impossibilitar que el desplegament previst del cos de Mossos d’Esquadra es fes efectiu?

La supressió de l’Estat Català per part de l’exèrcit espanyol

Què va fer que els Mossos d’Esquadra es convertissin en una destinació de rereguarda durant la Guerra Civil Espanyola?

La seva actuació com a força d’ordre públic del Govern català

Què va ser empresonat després de la supressió de l’Estat Català?

Els comandaments del cos de Mossos

Quina funció va exercir el cos de Mossos d’Esquadra durant la Guerra Civil Espanyola?

Va exercir les funcions policials

Quina força policial es va destinar a les capitals de comarca durant la Guerra Civil?

Guàrdia Civil

Quin és un dels punts d'inflexió en el procés de substitució de les forces i cossos de seguretat de l’Estat per part de la Policia de la Generalitat - Mossos d’Esquadra?

L'any 1990 amb la delimitació de les funcions entre els cossos i forces de seguretat de l’Estat i els Mossos d’Esquadra

Què va ocórrer l'any 1993 en relació amb el model policial de Catalunya?

L’aritmètica parlamentària va obrir les portes al debat entre el Govern de l’Estat i la Generalitat sobre el model policial català

Què va marcar un punt d'inflexió en el període en relació a la tramitació al Parlament de Catalunya de la Llei 10/1994, d’11 de juliol, de la Policia de la Generalitat - Mossos d’Esquadra?

La formalització dels pactes ja adoptats dins dels acords de la Junta de Seguretat de Catalunya

Quin és un exemple concret que va millorar la capacitat operativa del cos l'any 1992?

L'entrada en funcionament de la central operativa del cos a l’edifici base

Què es va acordar al primer desplegament de substitució de les forces i cossos de seguretat de l’Estat, en matèria de seguretat ciutadana, ordre públic i investigació?

La substitució a la comarca d'Osona

Quin és un dels fets que va encetar un període d’estancament en el creixement quantitatiu i competencial del cos?

El bloqueig sistemàtic de noves promocions a la Junta de Seguretat

Quina funció va adquirir els Mossos d’Esquadra a partir del 1990?

El trasllat de presos i el tractament policial dels menors d’edat penal

Quin esdeveniment va obrir les portes al fet que el Govern estigués disposat a debatre amb la Generalitat el model policial català?

L’aritmètica parlamentària

Test your knowledge about the history and evolution of Mossos d'Esquadra, the police force in Catalonia. Learn about their role during the proclamation of the Catalan State and their transformation into a modern and professional police force.

Make Your Own Quizzes and Flashcards

Convert your notes into interactive study material.

Get started for free

More Quizzes Like This

History of Mossos d'Esquadra
4 questions
Origin of Mossos d'Esquadra
16 questions
History of Mossos d'Esquadra
17 questions
Use Quizgecko on...
Browser
Browser