History of Mossos d'Esquadra

RestoredWetland avatar
RestoredWetland
·

Start Quiz

Study Flashcards

20 Questions

Quan es va començar a replantejar el restabliment del cos dels Mossos d’Esquadra?

1875

Per què eren mal vistos els Mossos d’Esquadra per les classes populars urbanes?

Per la seva fama entre àmplies capes de la pagesia de l’interior del país

Qui va restituir els Mossos d’Esquadra el 1877?

La Diputació Provincial de Barcelona

Quin era el paper dels Mossos d’Esquadra en relació amb la Guàrdia Civil?

Col·laboraven en la defensa de la propietat privada al camp

Quin era l'objectiu de restablir l'ordre institucional i la monarquia en la persona d’Alfons XII segons el context?

Garantir la pau pública i el control de la situació política

Quina era la situació dels Mossos d’Esquadra entre 1875 i 1880 segons el text?

Eren considerats un instrument per garantir la pau pública i el control polític

Quin era el suport principal dels Mossos d’Esquadra segons el text?

Burgesia catalana

Per què es volia restablir l'ordre institucional i la monarquia segons el context?

Garantir la pau pública i el control de la situació política

Quin paper continuaven exercint els Mossos d’Esquadra després del seu restabliment?

Col·laborar en la defensa de la propietat privada al camp

Per què eren útils els Mossos d’Esquadra segons el context?

Per garantir l'ordre a les zones rurals amb escassa cobertura policial

Quina va ser la posició dels regionalistes de la Lliga respecte dels Mossos d'Esquadra?

Van desitjar un sistema de seguretat basat en el sometent i amb una força policial permanent sota les ordres del poder regional.

Què va significar la crisi de 1898 per a la classe dirigent de l’Estat espanyol?

Una esquerda profunda amb certs sectors de la burgesia catalana.

Per què la Lliga va tenir una posició ambivalent respecte dels Mossos d’Esquadra?

Perquè no van ser tinguts en compte en els plans de reorganització regional.

Què va demanar una forma molt més moderna i flexible d’exercir la funció policial?

El pes de la població urbana.

Què va controlar la repressió governamental durant els esdeveniments de la Setmana Tràgica (1909)?

El sometent i els Mossos a les poblacions on eren.

Quin factor va revitalitzar les funcions dels Mossos d'Esquadra a partir de 1919?

La necessitat d’una força policial que controlés la perifèria de les ciutats davant de l’actuació de pistolers.

Quin cos policial va fer el servei a les vies públiques segons la gran reforma iniciada entre 1905 i 1908?

El cos de Seguridad, uniformat i amb organització militar.

Quin esdeveniment va fer replantejar el tema de l’extinció gradual dels Mossos d’Esquadra?

La tensió social a partir de 1919.

En què es basava el sometent segons els regionalistes de la Lliga com a sistema de seguretat?

En una força policial permanent sota les ordres del poder regional.

Quina tasca feien els Mossos d’Esquadra abans de 1917?

Eren repartides en una cinquantena de poblacions de la província de Barcelona.

Test your knowledge about the history and reorganization of the Mossos d'Esquadra, the police force in Catalonia, Spain, during the late 19th century.

Make Your Own Quizzes and Flashcards

Convert your notes into interactive study material.

Get started for free

More Quizzes Like This

Mossos d'Esquadra Quiz
6 questions
Origin of Mossos d'Esquadra
16 questions
History of Policing in Catalonia Quiz
5 questions
Use Quizgecko on...
Browser
Browser