Història de Catalunya

RestoredWetland avatar
RestoredWetland
·

Start Quiz

Study Flashcards

14 Questions

Quin historiador va definir Catalunya com a 'redós' i 'passadís'?

Quina era l'activitat dels grups humans pertanyents al paleolític inferior a Catalunya?

Quin període de la història antiga catalana marca l'edat dels metalls?

Qui va posar peu a Empúries durant les guerres púniques?

Quin factor va contribuir principalment a la romanització intensa del territori català?

Quina era l'activitat econòmica més rellevant de la civilització romana a Catalunya?

Quina ciutat va ser la més important de la Catalunya romana?

Quin factor va propiciar el naixement de les llengües romàniques, com el català?

Com es basava el sistema econòmic i social romà a Catalunya?

Quin esdeveniment va portar a una gradual transformació de l'imperi romà a partir del segle III d.C.?

Quin tret característic va marcar la transformació de l'imperi romà?

Quin poble nouvingut d'arrel germànica va contribuir a la transformació política de l'imperi romà?

Quina ciutat va ser la capital del regne visigot peninsular?

Quin esdeveniment va marcar el naixement de Catalunya com a entitat política independent?

Description

Aquesta secció de la història de Catalunya enfoca el passat remots del país i l'activitat de diferents pobles en el territori que en el futur es coneixerà com Catalunya. L'historiador Vicens Vives va descriure Catalunya com a 'redós' i 'passadís', reflectint les cultures autòctones i la influència de pobles estrangers.

Make Your Own Quiz

Transform your notes into a shareable quiz, with AI.

Get started for free

More Quizzes Like This

Història de Catalunya
16 questions
Història de Catalunya
RestoredWetland avatar
RestoredWetland
History of Mossos d'Esquadra
17 questions
History of Mossos d'Esquadra
20 questions
Use Quizgecko on...
Browser
Browser