Healthcare Access and Utilization Disparities

MeticulousCrimson avatar
By MeticulousCrimson

Quiz

Flashcards

63 Questions

Wat is volgens het biomedisch model de betekenis van gezondheid?

Wat betekent het bio-psychosociaal model met betrekking tot het ontstaan en beloop van ziektes?

Hoe wordt ziekte volgens het disease-perspectief benaderd?

Wat is de essentie van het sociaal medisch wetenschappelijke perspectief op ziekte en gezondheid?

Hoe wordt de gezondheidstoestand volgens het bio-psychosociaal model beïnvloed?

Wat is kenmerkend voor het begrip ziekte volgens het bio-psychosociaal model?

Wat is een belangrijk verschil tussen het biomedisch model en het consensusmodel?

Welke cultuurfactor richt zich op prestaties en winnen?

Wat wordt bedoeld met cultuur als 'ijsberg'?

Wat kenmerkt culturen met lage machtsafstand?

Wat is een voorbeeld van een cultuurgebonden aandoening?

Wat zijn gezondheidsgedragingen die betrekking hebben op herstel of verbetering van de gezondheid?

Wat is een kenmerkend verschil tussen primaire, secundaire en tertiaire preventie?

Wat wordt bedoeld met individuele determinanten van gezondheidsgedrag?

'HAPA-model', dat gebruikt kan worden voor interventies ter gedragsverandering, staat voor:

Wat wordt bedoeld met 'terughoudend' in cultuurbepalende factoren?

Wat wordt bedoeld met 'contractmodel' in de context van arts-patiëntrelaties?

Hoe wordt een voortdurende situatie die een grote impact heeft op het leven van een persoon genoemd?

Wat betekent ambiguïteit?

Wat is de term voor de gebeurtenis zelf bij stressoren?

Wat betekent beheersbaarheid?

Welke vorm van coping houdt in dat men eerst de emoties verwerkt en uiten?

Wat zijn de drie vormen van ziektegedrag?

Wat wordt bedoeld met therapietrouw?

Welke term verwijst naar het aanpassen van activiteiten en eventuele medicatie als vorm van ziektegedrag?

Wat is het verschil tussen 'need factors', 'enabling factors' en predisposing factors?

Wat is de definitie van 'compliantie'?

Hoe wordt 'ziekte' omschreven in de context van biomedisch denken?

Wat is de kritiek op het functionalistische model in de context van ziekte?

Wat is de essentie van het symbolisch interactionisme in relatie tot ziekte?

Hoe wordt 'medicalisering' beschreven in de context van gezondheid en ziekte?

Wat is de kern van het sociaal constructivisme in relatie tot wetenschappelijke kennis?

Wat wordt bedoeld met incidentie in de epidemiologie?

Wat wordt bedoeld met prevalentie in de epidemiologie?

Wat is de betekenis van DALY in de epidemiologie?

Wat wordt bedoeld met de term 'disability paradox'?

Wat is de definitie van QALY in de context van gezondheid?

Wat zijn determinanten van gezondheid?

Wat is het verschil tussen equality en equity?

Wat wordt bedoeld met 'proportioneel universalisme'?

Wat zijn mogelijke determinanten van sociaaleconomische status (SES)?

Wat is de definitie van 'illness' volgens het ik-perspectief?

Wat wordt bedoeld met 'sickness' volgens het sociaal-maatschappelijk perspectief?

Wat wordt bedoeld met 'gezondheid' volgens de definitie van WHO 1948?

Wat wordt bedoeld met 'gezondheid' volgens de definitie van Huber et al. 2011?

Wat maakt het lastig om ziekte vast te stellen volgens het artikel van Hoffman?

Wat benadrukt het artikel van Schermer over 'ziek zijn'?

Waarom is het belangrijk om te weten wanneer iets een ziekte is?

Wat zijn de drie theorieën over wat ziekte is?

Wat is stress volgens het stress-coping model?

Wat is 'coping' volgens het stress-coping model?

Door toename van beschikbare medische informatie en gelijker machtsevenwicht, zijn patiënten nu hoger opgeleid dan eerst en hierdoor financieel minder afhankelijk van ______.

Het biomedisch model gaat uit van reductionisme, waarbij de arts domineert en elke ziekte een eigen specifieke ______ heeft.

Het consensusmodel houdt in dat de patiënt de ziekterol heeft en zelf naar hulp zoekt, waarbij ze eenzijdig advies van de arts opvolgt en ______ is.

Het conflictmodel beschrijft een conflict tussen 2 perspectieven, waarbij de patiënt centraal zou moeten staan en de dokter vanuit ziektepercepties de patiënt tot ______ overtuigt.

Het onderhandelingsmodel streeft naar gezamenlijke besluitvorming als ideaal doel, waarbij het consult een overleg is tussen Disease en Illness, resulterend in meer ______.

Het contractmodel houdt in dat de patiënt actief keuzes kan maken om zelfbeschikkingsrecht te vervullen, met nadruk op informed consent en vastgestelde arts-patiëntrelaties in een ______.

Cultuur wordt gezien als ijsberg omdat een gedeelte niet zichtbaar is, zoals de gedachtegang of ______.

Culturen verschillen in 6 factoren, waaronder machtsafstand, individualistisch vs. collectivistisch, en ______ vs. terughoudend.

Culturen bepalen hoe gezondheid wordt gezien, hoe pijn wordt ervaren, hoe er met symptomen en oorzaken wordt omgegaan, en zelfs stigma is ______.

Er zijn culturele competenties en factoren waar je bij culturen op kunt passen, waaronder awareness, knowledge, attitudes en ______.

Gezondheidsgedrag omvat gedragspatronen, handelingen en gewoonten die betrekking hebben op gezondheidsbehoud, -herstel en ______.

Er wordt onderscheid gemaakt tussen gezondheid bevorderend vs. ______ gedrag.

Description

This quiz covers the concepts of healthcare access and utilization disparities, focusing on the factors influencing need, demand, and use of healthcare services. It also discusses the impact of chronic illness models and medication adherence on healthcare outcomes.

Make Your Own Quiz

Transform your notes into a shareable quiz, with AI.

Get started for free

More Quizzes Like This