Grafické znázornenie PPF krivky v ekonomike

CorrectSimile avatar
CorrectSimile
·

Start Quiz

Study Flashcards

6 Questions

Čo znamenajú body pod PPF krivkou?

Nesprávna voľba a neúplné využitie zdrojov

Čo symbolizuje bod L nad PPF krivkou?

Alternatívu, ktorú ekonomika nedosiahne z dôvodu nedostatku zdrojov

Ako je možné popísať alternatívu E na PPF krivke?

Presun zdrojov z výroby statkov X do Y

Čo reprezentuje alternatíva A na PPF krivke?

Druhý extrém výroby statkov X s plným využitím zdrojov

Čo sa deje pri posune PPF krivky nahor?

Ekonomika sa rozhoduje efektívnejšie medzi statkami dnešnej spotreby a kapitálovými statkami

Ak sa ekonomika rozhodne obetovať časť spotreby na prospech kapitálových statkov, čo to umožní?

Produkciu viac oboch typov statkov v budúcnosti

Learn about the production possibilities frontier (PPF) curve in economics, including the interpretation of points on, below, and above the curve. Explore the concept of economic problem due to limited resources affecting production decisions and understand the scenarios leading to a shift in the PPF curve.

Make Your Own Quizzes and Flashcards

Convert your notes into interactive study material.

Get started for free

More Quizzes Like This

Production Possibilities Curve
72 questions
Opportunity Cost and Economic Growth Quiz
10 questions
Use Quizgecko on...
Browser
Browser