Global Climate Phenomenon and Ocean Currents Quiz

SolicitousVorticism avatar
SolicitousVorticism
·

Start Quiz

Study Flashcards

12 Questions

Ano ang tinatawag na greenhouse effect?

Ang greenhouse effect ay ang proseso kung saan ang atmospera ng Earth ay kumukuha ng init na enerhiya mula sa araw, na nagpapainit sa kapaligiran.

Ano ang maaaring maging kahihinatnan kapag ang dami ng greenhouse gases ay patuloy na tataas?

Ang Earth ay magiging mas mainit at maaaring makaranas ng mas maraming epekto tulad ng heat wave, wildfire, baha, at tagtuyot.

Ano ang epekto ng global warming sa lupang sakahan?

Ang lupang sakahan ay maaaring maging masyadong mainit at tuyo upang suportahan ang agrikultura.

Ano ang maaaring mangyari sa polar glacier kapag patuloy ang pag-init ng Earth?

Ang mga polar glacier ay matutunaw.

Ano ang mga seryosong banta sa kalusugan ng publiko dahil sa pagbabago ng klima?

Ilalahad ang polusyon sa hangin, matinding init, mga nakakahawang sakit, tagtuyot, pagbaha, at matinding panahon.

Ano ang mga epekto ng global warming na nararamdaman na ngayon sa buong mundo?

Nararanasan na ang mga heat wave, wildfire, baha, at tagtuyot sa buong mundo.

Ano ang ginagawa ng mga agos ng karagatan sa paglilipat ng init sa kapaligiran?

Tumutulong sa paglilipat ng init sa kapaligiran

Ano ang maaaring maging sanhi ng pagbabago sa klima?

Ang paggalaw ng mga karagatan currents

Ano ang nangyayari kapag hindi umihip ang hangin na nagdudulot ng upwelling?

Tinatamaan ng El Niño

Ano ang ibig sabihin ng El Niño?

Mainit na agos ng tubig na dumadaloy mula kanluran hanggang silangan sa Karagatang Pasipiko malapit sa ekwador

Ano ang naidudulot ng El Niño sa klima ng daigdig?

Malalaking pagbabago

Ano ang naidulot ng pinakamalakas na El Niño noong 1982 at 1983?

Ilang tagtuyot sa ilang rehiyon, malakas na pag-ulan, at matinding pagbaha

Study Notes

Greenhouse Effect at Global Warming

 • Ang greenhouse effect ay isang proseso kung saan ang mga greenhouse gases sa atmosphere ay nagpapahintulot sa init na makabalik sa Earth, imbis na makalabas sa kalawakan.
 • Kung ang dami ng greenhouse gases ay patuloy na tataas, ang Earth ay maaaring makaranas ng mas malalang epekto ng pag-init, pagbaha, at mga kalamidad.

Epekto sa Lupang Sakahan

 • Ang global warming ay maaaring makapagliit sa produksiyon ng pagkain, dahil sa pagbabago ng klima at mga kondisyong pang-agrikultura.
 • Maaaring makaranas ng mga sakit at pest sa mga halaman, at makapahirap sa mga magsasaka.

Epekto sa Polar Glacier

 • Kung patuloy ang pag-init ng Earth, ang mga polar glacier ay maaaring kumulo at makapagliit sa mga lebel ng dagat.
 • Maaaring makapagliit sa mga ecosystem at mga hayop na naninirahan sa mga polar region.

Banta sa Kalusugan

 • Ang pagbabago ng klima ay maaaring makapagliit sa kalusugan ng publiko, dahil sa mga sakit at infection na dulot ng init at mga kalamidad.
 • Maaaring makapagliit sa mga tao na may mga kondisyong medikal, tulad ng mga may asthma at mga iba pa.

Mga Epekto ng Global Warming

 • Ang global warming ay maaaring makapagliit sa mga ecosystem, mga hayop, at mga tao sa buong mundo.
 • Maaaring makapagliit sa mga ekonomiya at mga komunidad, dahil sa mga kalamidad at mga problema sa pagkain.

Mga Agos ng Karagatan

 • Ang mga agos ng karagatan ay nagpapalipat ng init sa kapaligiran, at makapagliit sa mga klima at mga panahon.
 • Maaaring makapagliit sa mga mga ecosystem at mga hayop na naninirahan sa mga dalampasigan.

Pagbabago sa Klima

 • Ang pagbabago sa klima ay maaaring sanhi ng mga aktibidad ng tao, tulad ng paggamit ng mga fossil fuel at mga greenhouse gases.
 • Maaaring makapagliit sa mga klima at mga panahon, at makapagliit sa mga ecosystem at mga hayop.

El Niño

 • Ang El Niño ay isang phenomenon kung saan ang mga temperatura ng karagatan sa Pacific ay tumataas, at makapagliit sa mga klima at mga panahon.
 • Maaaring makapagliit sa mga mga ecosystem at mga hayop, at makapagliit sa mga ekonomiya at mga komunidad.
 • Ang pinakamalakas na El Niño noong 1982 at 1983 ay maaaring makapagliit sa mga kalamidad at mga problema sa pagkain.

Test your knowledge about how ocean currents contribute to the transfer of heat in the environment and affect global winds. Explore the impact of wind movements on ocean currents and how they can lead to climate change.

Make Your Own Quizzes and Flashcards

Convert your notes into interactive study material.

Get started for free

More Quizzes Like This

Climate Crisis
10 questions

Climate Crisis

KnowledgeableLife avatar
KnowledgeableLife
Global Climate Change
10 questions

Global Climate Change

AccomplishedBixbite avatar
AccomplishedBixbite
Global Climate Zones Quiz
10 questions
Understanding El Niño phenomenon
10 questions
Use Quizgecko on...
Browser
Browser