Geography Chapter 3 Climate Terms and Skills

AdoringBambooFlute avatar
AdoringBambooFlute
·

Start Quiz

Study Flashcards

10 Questions

Wat gebeurt er tijdens een pooldag?

De zon komt voor een langere periode niet onder de horizon

Wat veroorzaakt stuwingsregen?

Lucht die tegen bergen aanwaait en opstijgt

Wat is de gemiddelde dagtemperatuur?

Het gemiddelde van maximum- en minimumtemperatuur

Wat zijn gletsjers?

IJspakketten in de bergen door ophoping van sneeuw

Wat is de loefzijde van een berg?

De zijde waar veel regen valt

Wat verdeelt de aarde in een noordelijk en zuidelijk halfrond?

Evenaar

Wat is een klimaatgrafiek?

Grafiek van temperatuur en neerslag per maand

Wat is de definitie van 'hoge breedte'?

Afstand ten opzichte van de evenaar boven de 60e graad

Wat typeert een landklimaat?

Klimaat met grote temperatuurverschillen tussen zomer en winter

Wat betekent 'invalshoek van de zon'?

De hoek waaronder zonnestralen het aardoppervlak raken

Test your knowledge of key climate concepts and skills related to latitude circles, the equator, climate graphs, longitude circles, and the prime meridian.

Make Your Own Quizzes and Flashcards

Convert your notes into interactive study material.

Get started for free
Use Quizgecko on...
Browser
Browser