quiz image

Grammatik #1

ducanh avatar
ducanh
·

Start Quiz

Study Flashcards

10 Questions

Trong Tiếng Đức, một danh từ có thể có bao nhiêu giống (giới tính)?

Danh từ(das Nomen) "das Buch" có giới tính gì?

Đáp án nào có thể dịch là: "KHÔNG con mèo nào"

Tại sao "a house" có thể dịch sang "ein Haus" trong tiếng Đức? Chọn câu trả lời đúng nhất.

Dạng số nhiều của danh từ "die Frau" (người phụ nữ). Có thể dùng từ điển để trả lời câu này.

âm "eu" trong "Deutsch" hay "Deutschland" được phát âm giống:

Dạng số nhiều của danh từ "das Haus" (ngôi nhà). Có thể dùng từ điển để trả lời câu này.

âm "ie" trong "Wie" hay "Sie" được phát âm giống:

dạng phủ định của "ein Mann" (mạo từ phủ định)

Tại sao "an afternon"(một buổi chiều) có thể được dịch sang tiếng Được là "ein Abend". Chọn câu trả lời đúng nhất!

Description

Trả lời sai 1 câu phả nộp 2k tiền đi ăn lẩu

Make Your Own Quiz

Transform your notes into a shareable quiz, with AI.

Get started for free

More Quizzes Like This

Use Quizgecko on...
Browser
Browser