Gender and Education Life Expectancy Disparities

EuphoricPearl avatar
EuphoricPearl
·

Start Quiz

Study Flashcards

14 Questions

Wat toont de grafiek van de levensverwachting aan?

Hoe wordt de gezonde levensverwachting beïnvloed door het opleidingsniveau?

Welke groep heeft volgens de gegevens de hoogste levensverwachting?

Wat is het verband tussen opleidingsniveau en levensverwachting?

Wat is het doel van wijsgerige logica volgens de tekst?

Wat wordt bedoeld met deductieve redeneringen volgens de tekst?

Wat wordt bedoeld met formele logica volgens de tekst?

Wat kenmerkt een drogreden volgens de tekst?

Wat is een kenmerk van een argument dat gebruik maakt van de drogreden genaamd 'vals dilemma'?

Wat is een probleem met de relevantie van de premissen in een argument dat gebruik maakt van de drogreden genaamd 'hellend vlak'?

Wat gebeurt er in een argument dat gebruik maakt van 'stroman-argument'?

Wat wordt bedoeld met 'ontkenning van het antecedent'?

Wat is een kenmerk van een complexe foutieve redeneervorm?

Wat houdt de correcte redeneervorm 'verkeerde omkering' in?

Description

Explore the disparities in life expectancy based on gender and educational attainment through graphs depicting life expectancy and healthy life expectancy.

Make Your Own Quiz

Transform your notes into a shareable quiz, with AI.

Get started for free

More Quizzes Like This

Life Expectancy Quiz
6 questions
Life Expectancy Calculator Quiz
5 questions
Life Expectancy Quiz
2 questions
Life Expectancy Quiz
AstonishedMaroon avatar
AstonishedMaroon
World Life Expectancy Quiz
3 questions
World Life Expectancy Quiz
IngenuousOliveTree avatar
IngenuousOliveTree
Use Quizgecko on...
Browser
Browser