பொருளாதாரம், GDP, Inflation மற்றும் Hyperinflation குறிப்புகள்

JawDroppingCliff avatar
JawDroppingCliff
·

Start Quiz

Study Flashcards

3 Questions

பொருளாதாரம் என்றால் என்ன?

GDP என்றால், என்ன?

Inflation என்று பொருளில், 'Hyperinflation' என்று உள்ள அ நிரூ?

Description

இந்த வினாக்கள் மூலம் பொருளாதாரம், GDP, Inflation மற்றும் Hyperinflation பற்றி அறிந்து கொள்ளுங்கள்.

Make Your Own Quiz

Transform your notes into a shareable quiz, with AI.

Get started for free
Use Quizgecko on...
Browser
Browser