Funcția split() din Java pentru șiruri de caractere

VisionaryVariable avatar
VisionaryVariable
·

Start Quiz

Study Flashcards

29 Questions

Care este caracteristica principală a metodelor de clasă menționate în text?

Accesează doar structuri statice, membrii non-statici fiind inaccesibili

Care este unul dintre problemele abordate în Use case (1) menționat în text?

Trecerea de la context obiectual la context static

Care este semnificația operatorului 'new' în cadrul instrucțiunilor de instanțiere?

Instantiază o nouă clasă în memorie

Ce reprezintă 'zestrea' unui obiect nou-creat, conform textului?

Valorile implicite ale membrilor non-primitivi ai clasei

Care este una dintre etapele necesare pentru generarea unei clase instanțabile, conform textului?

Declararea definițiilor membrilor atribute ai clasei

La ce se referă generarea metodei equals a unei clase, conform textului?

Comparațiile între obiectele de aceeași clasă

Ce returnează funcția split(pattern_regex)?

Un array cu sub-șirurile delimitate de șirul-delimitator definit prin pattern_regex

Ce reprezintă Clasa de testare TestSiruriDeCaractere?

O clasă pentru testarea inițializării și procesării valorilor șirurilor de caractere

Care este rolul constructorului unei clase?

Metoda apelată în momentul creării instanțelor clasei respective

Ce reprezintă agregarea cu dependență slabă menționată în text?

Componente partajabile între diferite clase

Care este rolul clasei Cerinta din exemplul dat?

O clasă responsabilă de gestionarea sarcinilor (taskuri)

Care este rolul central al unui EntityManager în Java Persistence API - JPA?

Gestionarea tranzacțiilor

Ce reprezintă delimitarea spațiului tranzacțional al unui EntityManager în contextul JPA?

Gestionarea spațiului de persistență

Care este caracteristica specifică a Java Persistence Query Language - JPQL?

Formularea interogărilor folosind Criteria API

Ce reprezintă Java Bean Validation API în contextul modelelor de integritate?

Definirea modelului de integritate

Care este șablonul de proiectare utilizat pentru izolarea logicii de persistență aferentă JPA?

Şablonul de proiectare Repository

Ce reprezintă Modelul tranzacțional Java Persistence API - JPA?

Caracteristici specifice JPQL

Care este rolul componentelor view în arhitectura Model-View-Controller prezentată?

Determină modul în care vor fi prezentate grafic datele din model.

Care este un principiu specific de lucru în cadrul Vaadin?

Definirea modelului de date.

Ce reprezintă componente controller în arhitectura Model-View-Controller?

Obiecte care actualizează starea componentelor model în urma interacțiunilor cu utilizatorii.

Care este un pas important în etapele de dezvoltare ale unei aplicații Web Vaadin?

Definirea modelului de date.

Ce rol au panourile layout în cadrul arhitecturii Vaadin?

Stabilesc structura de așezare a diferitelor componente pe pagină.

Cum sunt recomandate obiectele componente model să fie în cadrul arhitecturii Model-View-Controller?

Eliberate de constrângeri tehnologice provenind din stratul-client.

Ce secțiune poate constitui un container-context global al celorlalte view-uri în aplicația Vaadin?

MainView.java

Cum poate fi marcat un view pentru a fi navigabil printr-un URL specific în aplicația Vaadin?

Prin adnotarea @Route

Care componentă reprezintă rădăcina întregului flow UI gestionat în mediul Java conform textului?

UI componenta

Ce interfață trebuie să implementeze un view pentru a permite asocierea cu un URL completat cu o secțiune parametrizabilă?

HasUrlParameter

De ce clasă este generată secțiunea principală MainView.java la inițializarea proiectului vaadin-maven conform textului?

HasUrlParameter

Ce este necesar ca un view să poată fi accesat automat prin navigarea către un view al aplicației conform textului?

Implementarea HasUrlParameter

Acest quiz testează cunoștințele referitoare la funcția split() din Java, care returnează un array cu sub-șirurile delimitate de șirul-delimitator definit prin pattern_regex. Problemele tratate acoperă inițializarea și procesarea valorilor de șiruri de caractere, precum și operațiile ulterioare cu acestea.

Make Your Own Quizzes and Flashcards

Convert your notes into interactive study material.

Get started for free

More Quizzes Like This

Use Quizgecko on...
Browser
Browser