Freedom of Speech and Media Restrictions

Adamamor095 avatar
Adamamor095
·

Start Quiz

Study Flashcards

10 Questions

Het recht op vrije meningsuiting is gebouwd op mensenrechten, democratische en juridische gelijkheid.

True

Slechts 14% van de landen heeft toegang tot vrije media.

True

Het roepen van 'brand' in een volle aula valt onder aanzetting tot geweld, haat en uitsluiting (hate speech).

True

Bescherming van de goede naam van personen omvat laster, eerroof en kwaadwillige ruchtbaarheid.

True

Opzettelijk beledigen van groepen met racistische, xenofobe of seksistische bedoeling is niet strafbaar.

False

Volgens Paul Cliteur zijn sommige beledigingen niet strafbaar omdat mensen te snel op hun tenen getrapt zijn.

True

De Voltairiaanse tolerantie benadrukt respect voor personen en disrespect voor ideeën.

False

De Tayloriaanse tolerantie legt de verdraagzaamheid bij de beledigde persoon of groep.

False

Volgens de Tayloriaanse tolerantie mag haatberichten op sociale media verwijderd worden.

True

Turkije mag volgens de Tayloriaanse tolerantie blasfemische boeken verbieden.

True

This quiz covers the concept of freedom of speech, the limited access to free media in many countries, and the restrictions imposed on speech for reasons such as security. It also touches upon topics like hate speech and defamation.

Make Your Own Quizzes and Flashcards

Convert your notes into interactive study material.

Get started for free

More Quizzes Like This

Use Quizgecko on...
Browser
Browser