Filipino Media Situations Quiz

EventfulManganese avatar
By EventfulManganese

Quiz

Flashcards

31 Questions

Ano ang ibig sabihin ng AM sa pagsasahimpapawid?

Ano ang wikang karaniwang ginagamit sa tabloid?

Ano ang pangunahing layunin ng mga lokal na pelikulang gumagamit ng midyum na Filipino?

Ano ang pangunahing wika ng telebisyon, radyo, diyaryo at pelikula sa Pilipinas?

Ano ang pangunahing wika sa radyo sa Pilipinas?

Ilan ang mga estasyon ng radyo sa Pilipinas noong 2014?

Ano ang wikang ginagamit sa broadsheet na diyaryo?

Ano ang kadalasang pamagat ng mga pelikulang Filipino?

Ano ang kadalasang pangyayari sa mga tabloid?

Ano ang wikang ginagamit ng mga lokal na pelikula sa Pilipinas?

Ano ang pinakamakapangyarihang media sa kasalukuyan?

Anong wikang ginagamit ng mga lokal na channel sa telebisyon?

Ano ang mga halimbawa ng mga programang pantelebisyon na gumagamit ng wikang Filipino?

Ano ang dahilan kung bakit halos lahat ng mga mamamayan sa bansa ay nakakaunawa at nakakapagsalita ng wikang Filipino?

Ano ang isang dahilan kung bakit sinasabing 99% ng mga mamamayan sa Pilipinas ang nakakapagsalita ng Filipino?

Ano ang unang wika ng maraming kabataan sa Pilipinas?

Ano ang pinakamakapangyarihang media sa kasalukuyan ayon sa teksto?

Anong media ang ginagamit ng mga lokal na channel sa Pilipinas na naka-highlight sa teksto?

Ano ang kadalasang exposure sa telebisyon ayon sa teksto?

Ano ang nakakapagsalita ng wikang Filipino ayon sa teksto?

Ano ang dahilan kung bakit maraming kabataan ang namulat sa wikang Filipino bilang kanilang unang wika ayon sa teksto?

Anong midyum ang ginagamit ng mga programang pantelebisyon na naka-highlight sa teksto?

Ano ang pangunahing layunin ng wikang Filipino sa radyo sa Pilipinas?

Ano ang ginagamit na wika sa AM (amplitude modulation) at FM (frequency modulation) sa radyo?

Ano ang pangunahing wika na ginagamit sa diyaryo na broadsheet?

Ano ang pangunahing wika na ginagamit sa pahayagan na tabloid?

Ano ang pangunahing wika ng lokal na pelikula sa Pilipinas?

Ano ang pangunahing layunin ng mga lokal na pelikulang gumagamit ng midyum na Filipino?

Ano ang wikang ginagamit sa programa Boys Night Out at Call Me Papa Jack sa radyo?

Ano ang wikang ginagamit sa programang Goin’ Bulilit?

Ano ang nangungunang wika sa radyo sa Pilipinas?

Description

Test your knowledge about language situations in Filipino media such as television, radio, newspapers, and films. Explore the impact and prevalence of the Filipino language across different media platforms.

Make Your Own Quiz

Transform your notes into a shareable quiz, with AI.

Get started for free