Filipino Media Forms Quiz

GutsyBegonia avatar
By GutsyBegonia

Quiz

Flashcards

15 Questions

Ano ang midyum na nangungunang wika sa radyo, ayon sa teksto?

Anong lenggwahe ang ginagamit sa tabloid, ayon sa teksto?

Anong midyum ang gumagamit ng Ingles sa pagbo-broadcast, ayon sa teksto?

Anong midyum ang gumagamit ng wikang Ingles sa broadsheet, ayon sa teksto?

Ano ang ibinibigay na ibang tawag sa hugot lines, ayon sa teksto?

Ano ang kilala bilang text message o text, ayon sa teksto?

Ano ang kinikilalang 'Texting Capital of the World'?

Ano ang kadalasang wikang ginagamit sa boardroom ng mga malalaking kumpanya?

Ano ang unang wika na ginagamit bilang wikang panturo sa mababang paaralan sa Pilipinas?

Ano ang salik na dapat isaalang-alang para magkaroon ng epektibong komunikasyon ayon kay Dell Hymes?

Ano ang tinutukoy na 'Komunikasyong Berbal'?

Ano ang ibig sabihin ng 'Sosyolinggwistiko'?

Ano ang nagsasaad ng 'Setting' sa konteksto ng komunikasyon?

Ano ang tinutukoy ng 'Kalakalan' sa konteksto ng komunikasyon?

Ano ang tinutukoy ng ''Instrumentalities''?

Description

Test your knowledge about different media forms in the Philippines, such as television, radio, and newspapers. Explore the use of Filipino and English languages in these media and their impact on society.

Make Your Own Quiz

Transform your notes into a shareable quiz, with AI.

Get started for free

More Quizzes Like This

Quiz
5 questions
Quiz
TruthfulKindness avatar
TruthfulKindness
Filipino Media Situations Quiz
31 questions
Pangwika sa Telebisyon
12 questions
Pangwika sa Telebisyon
SensitivePopArt avatar
SensitivePopArt
Exploring Filipino Contemporary Art
12 questions