Filipino Literature Review: Kinds of Texts

KeenNewYork avatar
KeenNewYork
·

Start Quiz

Study Flashcards

15 Questions

Anong uri ng teksto ang binibigyang-buhay sa pamamagitan ng karaniwang pagtatanghal sa entablado?

Ano ang layunin ng pabula?

Ano ang espesyal na pagkakaayos na matatagpuan sa patula?

Ano ang ginagalawan ng maikling kwento?

Ano ang paksa ng alamat o legend?

Ano ang layunin ng anekdota?

Anong layunin ng talumpati?

Ano ang pangunahing tema sa pagpapalawak ng ideya sa paksang pangungusap?

Ano ang layunin ng teksto?

Ano ang tawag sa maayos na pagkasunod-sunod ng kaganapan sa teksto?

Ano ang ibig sabihin ng 'kasukdulan' sa teksto?

Ano ang tawag sa likha ng imahinasyon na pasalaysay?

Ano ang mga uri ng tauhan sa teksto?

Ano ang ibig sabihin ng 'di-piksyon'?

Anong uri ng teksto ang naglalahad ng pagkasunod-sunod ng pangyayari?

Description

This quiz covers the different types of texts in Filipino literature, such as prose, poetry, and short stories. Test your knowledge on the meanings and characteristics of each type of text.

Make Your Own Quiz

Transform your notes into a shareable quiz, with AI.

Get started for free

More Quizzes Like This

Use Quizgecko on...
Browser
Browser